Störande och hotfull granne - Vilka skyldigheter har hyresvärden?

Hej.

Jag har haft problem med en väldigt högljudd granne. Jag pratade med föreningen och dom bad mig skriva logg om när störningarna skedde och bad mig säkerställa vilken granne ljudet kom ifrån genom att ställa mig i trapphuset och lyssna när störningarna skedde (eftersom det går att höra genom dörrarna), detta började jag göra. Jag har även loggat ljudnivåerna med dedikerad decibelmätare där det oftast legat på 78 dBC men hela vägen upp till 107 dBC, Störningarna sker vanligtvis dagtid men med jämna mellanrum nattetid.

Dock så har grannen sett mig ställa mig i trappan i trapphuset och har hotat mig. Skrikit nedlåtande och homofobiska skällsord, tryckt snus på min dörr flera gånger, sparkat på min dörr och gett mig varning om att det kommer hända mig saker. Grannen har ett grovt kriminellt förflutet och blivit fälld för vapenbrott, knivbrott, olaga hot, doping brott och narkotikabrott.

Min förening har däremot ignorerat mina mail (tog nästan 3 månader väntan innan jag fick något mer svar) och när jag till slut fick svar så säger dom att jag bara är en känslig person och inte har någon anledning att klaga på ljudnivån. Dom påstår att grannens hotfulla beteenden är ett personligt problem och att dom inte tänker lägga sig i det.

Kan en förening strunta i att svara mail om störningar så lång tid? Kan dom även ignorera när en granne hotar och trakasserar en annan granne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är jordabalken (JB) och brottsbalken (BrB). Och det korta svaret på dina faktiska frågor lyder att föreningen naturligtvis inte kan bortse ifrån detta och inte heller underlåta att agera. Du har således fog för din uppfattning. Men av din ärendebeskrivning framgår det inte om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt. Nedan skrivelse kommer dock att utgå från de hyresrättsliga bestämmelserna. Regelverket är dock ganska snarlikt det som gäller för boende i en bostadsrättsförening.

Den civilrättsliga aspekten, vad gäller?

I 12 kap. 25 § 1 st. JB sägs att när hyresgästen (din granne) använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen (dvs. du) inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (min kursivering). Vidare ska hyresgästen vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Redan så här långt kan konstateras att din grannes beteende torde strida mot den nyss nämnda bestämmelsen. Dennes beteende kan skäligen inte behöva tålas av dig. Allt annat vore, såvitt jag kan bedöma, fullkomligt orimligt. I synnerhet eftersom personen i fråga dessutom synes ha gjort sig skyldig till en eller flera brottsliga gärningar (se nedan). I lagparagrafens andra stycke fastslås sedan hyresvärdens skyldigheter vari det anges att om det förekommer störningar i boendet ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna. Hyresvärden måste alltså enligt lag vidta aktiva åtgärder vid den här typen av situationer och kan inte förhålla sig passiv. Motsvarande bestämmelse för styrelsen i en bostadsrättsförening återfinns i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Slutligen ska tilläggas att ovanstående också kan utgöra grund för en uppsägning i förtid av din störande granne. I 12 kap. 42 § 1 st. 9 p. JB uttalas nämligen att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse.

Den straffrättsliga aspekten, vad gäller?

Utifrån din ärendebeskrivning och grannens beteende måste även kort följande anföras. Enligt 4 kap. 5 § 1 st. BrB gäller att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. I lagparagrafens andra stycke stadgas att om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Och vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag eller om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. I det här fallet kan det även vara fråga om ett eller flera ärekräkningsbrott, exempelvis brottet förolämpning. Av 5 kap. 3 § 1 st. BrB följer att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Och vid grovt brott kan ett fängelsestraff i sex månader utdömas. Med andra ord finnas det sannolikt mycket goda skäl att vända sig till Polismyndigheten.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Oaktat en eventuell polisanmälan är min uppfattning att ovanstående först ska angripas på civilrättslig grund, dvs. med stöd av bestämmelserna i 12 kap. JB. Om hyresvärden fortsatt förhåller sig passiv bör du själv hänskjuta frågan till hyresnämnden. Givet det inträffade, grannens beteende och hyresvärdens passivitet torde också en retroaktiv hyresnedsättning vara en fullt rimlig kompensation.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000