Stöld eller ringa stöld vid tillgrepp av en del av ett större föremål?

FRÅGA
Hej. Ringa stöld eller stöld ?Jag undrar om en del av en maskin blir stulen i en butik, är det då värdet på det stulna eller det totala värdet på maskinen som då finns kvar i butiken men kan vara svår att sälja till fullt pris ?Är det en skadeståndsfråga om delen försvinner och butiken inte kan sälja resterande ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du formulerat din fråga så är det så att någon (hädanefter kallad gärningsman - förkortat GM) har begått en stöld av en maskin i en butik, och frågan gäller huruvida detta ska ses som stöld eller ringa stöld. Jag kommer även i slutet att beröra skadeståndsrättsliga anspråk.

Bestämmelserna angående detta finns i brottsbalken (här, nedan förkortad BrB), och specifikt i 8 kap. 1 § BrB jämte 8 kap. 2 § BrB (alltså stöld av normalgraden eller ringa stöld). Generellt, eftersom jag inte har så många specifika förutsättningar att gå på, så brukar man vid butiksstöld bedöma svårhetsgraden av ett stöldbrott med den så kallade värdegränsen. Denna är nuförtiden 1 250 kr, innebärandes att en stöld av något till ett värde som understiger den gränsen generellt sett utgör ringa stöld. Däremot kan det finnas omständigheter utöver detta som leder till att en stöld av något till ett lägre värde ändock ska anses som stöld av normalgraden. Exempel på detta är ifall GM stjäl något som är i en "utsatt" position. I praxis har detta tagit sig uttryck när en man snott pengar ur väskor som lämnats obemannade på en dansbana (NJA 1995 s. 561). Någon sådan situation, eller annan försvårande omständighet, kan inte jag utläsa ur den information som getts i frågan, och generellt sett brukar vanliga butiksstölder inte innehålla sådana försvårande omständigheter.

Den värdebedömning som görs när man ska välja mellan stöld och ringa stöld avser "det tillgripnas värde", alltså inte den potentiella värdenedgång som kan komma av att en beståndsdel ur något större saknas. Således påverkar inte de omständigheter som du fört fram bedömningen i frågan. Dessutom avser den skada som krävs för ett stöldbrott den skada stölden "innebär", alltså påverkar inte skada som kan uppkomma efter stöldbrottet.

Alltså kommer detta, om det är så att det tillgripna har ett obetydligt värde, betraktas som en ringa stöld. Ifall det kan bevisas att GM egentligen avsett att ta hela maskinen så kan dock försök till stöld aktualiseras (23 kap 1 § BrB + 8 kap. 1 § BrB + 8 kap. 12 § BrB). En förutsättning för att dömas för försök till brott är att brottet inte kommit till fullbordan. I detta fall har dock ringa stöld fullbordats, då GM tagit något till ett ringa värde och tillägnat sig detta (gjort det till sitt eget). Enligt vissa, mig inkluderad, så går det dock i sådana fall att döma till försök till stöld, eftersom ett stöldbrott av normalgraden inte fullbordats. Andra hävdar att man kan använda det faktum att GM avsett att stjäla mer än han fick tag i som en försvårande omständighet som gör att man kan döma GM för fullbordad stöld av normalgraden trots att endast ringa värde tillgripits (Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 188). Detta torde dock inte spela så stor roll, då man kan döma till lika långt straff för försök till brott som man kan för ett fullbordat brott (23 kap. 1 § 2 st. BrB).

Skadeståndsrättsligt så sker en annan bedömning av skadan än i straffrätten. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (hädanefter SKL) så ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Enligt 5 kap. 7 § så ska ersättningen omfatta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Alltså så kan butiken t.ex. lämna in maskinen för reparation, och sedan kräva kostnaden + eventuell värdeminskning i skadeståndsersättning. Däremot så ersätts inte sådan skada som kunnat undvikas. Alltså, om butiken väljer att inte försöka reparera maskinen eller att beställa in reservdelar till maskinen, så kan inte butiken få ersättning för att maskinen inte kunnat säljas. Annat är det ifall det t.ex. inte går att reparera maskinen eller dylika situationer som gör att kostnaden inte kunnat undvikas. Om detta var en maskin som använts i näringsverksamheten så kan butiken även få så kallad "stilleståndsersättning".

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (657)
2020-12-04 Vilket straff kan jag få för att jag glömde scanna en kasse med varor?
2020-12-04 Kan man dömas för försök till ringa stöld?
2020-12-02 Är det stöld även om man lämnar tillbaka föremålet?
2020-11-30 Är jag skyldig att åka och lämna tillbaka egendom jag förvarar åt annan?

Alla besvarade frågor (86939)