Stöld eller ringa stöld

FRÅGA
Hej! Låt oss föreställa oss en kund som under upprepade gånger under ett antal månader har besökt samma matvarubutik och med hjälp av självbetjäningssystemet tagit med sig flertalet varor ut från affären men enbart betalat för den billigaste. Detta har hänt vid ungefär 10–20 tillfällen. Vid varje enskilt tillfälle så har beloppet aldrig överstigit 1'000 kr, men om man lägger samman alla tillfällen så ligger det totala beloppet på ungefär 5'000–10'000 kr. Kunden har inte tagits på bar gärning, utan i efterhand då butiken kollat igenom övervakningsvideos. Affären hävdar att dem har både bevis i form av inspelad video och sparade kvitto från kundens köp. Kunden hävdar att varje vara har skannats och att eventuella fel därför beror på att datorn gjort något fel och att kunden missat att kontrollera det slutgiltiga beloppet på grund av tankspriddhet. Butiken meddelar därför kunden att en polisanmälan för bedrägeri kommer att göras, medan kunden upprepade gånger meddelar att uppsåt ej funnits och att saknat belopp därför gärna betalas tillbaka i efterhand. 1. Vilken typ av brott kommer polisen att bedöma ärendet som? 2. Hur sannolikt är det att polis och domstol kommer handlägga ett ärende av denna sort innan preskriberingstiden uppnås? 3. Hur kommer domstolen se på att kunden varit tankspridd och erbjudit sig att betala i efterhand? 4. Vilket straff är aktuellt om kunden döms skyldig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring brottsrubricering, preskriberingstid och val av påföljd.

Eftersom att du har delat upp din fråga i flera delfrågor, kommer jag även att besvara dessa i olika delfrågor.

1. Vilken typ av brott kommer polisen att bedöma ärendet som?

Till att börja med regleras brotten bland annat genom brottsbalken (BrB).
Detta ärende skulle troligtvis närmast bedömas som stöld eller snatteri (numera ringa stöld).

Stöld
För att dömas för stöld måste man uppfylla 5 rekvisit (krav):
- Olovligen
- Tagit
- Vad annan tillhör
- Med uppsåt att tillägna sig det (att man tar något i syfte att behålla det)
- Och det har inneburit skada för föremålets ägare
(8 kap. 1 § BrB).

Ringa stöld
För att dömas för ringa stöld måste man uppfylla 5 rekvisit (krav):
- Olovligen
- Tagit
- Vad annan tillhör
- Med uppsåt att tillägna sig det
- Och det har inneburit skada för föremålets ägare
MEN det tillgripnas värde och övriga omständigheter bedöms som ringa. Vid tillgrepp i butiker där värdet av det tillgripna normalt är avgörande för rubriceringen är värdegränsen mellan stöld och ringa stöld numera 1 000 kr.
(8 kap. 2 § BrB).
(NJA 2009 s. 586).

2. Hur sannolikt är det att polis och domstol kommer handlägga ett ärende av denna sort innan preskriptionstiden uppnås?

Tyvärr kan vi på Lawline inte uttala oss om hur och när polis och domstol kommer att handlägga ett ärende.
Däremot är preskriptionstiden för stöld 5 år och preskriptionstiden för ringa stöld är 2 år.
(35 kap. 1 § punkt 1 och 2 BrB).

3. Hur kommer domstolen se på att kunden varit tankspridd och erbjudit sig att betala i efterhand?

Detta beror på. För att kunden ska kunna dömas måste åklagaren ha bevisat att kunden har begått brottet med uppsåt (avsikt). Tankspriddhet och vilja att betala i efterhand skulle kunna påverka uppsåtsbedömningen.
Om domaren inte beaktar tankspriddheten och erbjudandet om betalning vid uppsåtsbedömningen, skulle dessa omständigheter istället kunna anses utgöra förmildrande omständigheter vid påföljdsbestämningen.

4. Vilket straff är aktuellt om kunden döms skyldig?

Detta beror på om kunden döms för stöld eller ringa stöld.
Om kunden döms för stöld så kan hen dömas till fängelse i lägst 14 dagar, högst 2 år.
Om kunden döms för ringa stöld så kan hen dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader.
Tyvärr kan vi på Lawline inte vidare uttala oss om varken vilket brott eller vilken påföljd som skulle kunna aktualiseras. Detta är en bedömning som enbart görs av domstolen.
(8 kap. 1 och 2 § BrB).

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (719)
2021-08-01 Egenmäktigt förfarande och handräckning
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94628)