Stöld av nödhammare

Vad är påföljden för stöld av en nödhammare?

Lawline svarar

Hej!

Då er fråga rör stulna föremål aktualiseras 8 kapitlet i Brottsbalken (1962:700) (BrB). Enligt 8:1 § BrB dömes den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det till stöld. Dömes någon för stöld enligt 8:1 § BrB, blir påföljden fängelse upp till två år.
Av vikt för frågan är dock 8:2 § BrB. Enligt 8:2 § BrB ska man istället för stöld dömas till snatteri, om brott enligt 8:1 § BrB anses vara ringa, med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Avgörande för frågan blir alltså vilket värde ett föremål ska ha för att utgöra snatteri. Enligt rättsfallet (NJA 1985 s. 384) dömdes en person som stulit bensin för drygt 100 kronor till snatteri. Då en nödhammare är värd ungefär 65 kronor, blir min slutsats att brottsrubriceringen i det här fallet blir snatteri.

Slutsatsen blir alltså att påföljden av att stjäla en nödhammare blir böter eller högst sex månaders fängelse.

Hoppas detta har besvarat er fråga!

Adrian NylénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”