FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning14/08/2020

Stökiga hyresgäster i villaområde

Vår granne hyr ut sitt hus via Airbnb. Hon har själv aldrig bott i huset sen hon köpte det för 6 år sen. Villan ligger mycket nära andra villor i området och problemet är såklart högt ljudnivå från fester o.l. som stör genom hela sommarhalvåret, samt osäkerheten runt att det ständigt är nya människor i huset.

Vi och andra grannar har fått ringa polisen vid flera tillfällen. Vi har varit i kontakt med husägare, men hon fortsätter hyra ut till unga människor, gärna bara för en natt, där syftet är att ha fest.

Frågan blir om det finns något vi kan göra för att få slut på detta? Vilka lagar kan vara aktuella i detta fall? Uthyrning? Hotellverksamhet? Får man hyra ut på detta sett i denna typ av villaområde?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsläget
En villaägare har naturligtvis större frihet att upplåta sin fastighet jämfört med vad exempelvis en bostadsrättsinnehavare har. Hyresnämnden i Stockholm beslutade i ärendet 8741-15 att en bostadsrättsförening haft befogad anledning att vägra ge samtycke till en bostadsrättshavare som ansökt om att få hyra ut sin lägenhet via Airbnb. Anledningen var att uthyrningen skulle ske till många olika personer under korta perioder, vilket var att anse som uthyrning under hotelliknande former (som ej är tillåtet). Hyresnämnden menade även att det stora antalet människor som kommer och går skulle medföra störningar och osäkerhet för de andra bostadsrättshavarna i bostadsrätten. Observera att det här ärendet rör andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening och är därför inte direkt tillämplig i ditt fall, men enligt min mening kan Hyresnämndens resonemang ha viss betydelse för din situation.

Aktuella lagar
Lag (2012:987) om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, gäller inte när syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål.

Av 3 kap. 1 § Jordabalken framgår det att den som nyttjar fast egendom (t.ex. en villa) ska ta skälig hänsyn till sin omgivning, vilket alltså medför att inte föra alltför mycket oväsen. Bryter fastighetsägaren mot detta kan man väcka talan i allmän domstol på denna grund.

Det finns även bestämmelser i miljöbalken som rör störningar från grannfastigheten. Enligt 32 kap. 3 § miljöbalken betraktas buller från grannfastigheter vara en störning och den som utsätter någon för störningar kan bli skadeståndsskyldig. Förutsättningarna för skadestånd är att bullret ska ha orsakat någon typ av personskada och vidare finns det ett uppsåtskrav, alternativt ett vårdslöshetskrav. Din granne ska alltså ha haft uppsåt att skada dig eller dina grannar genom uthyrningen, eller åtminstone varit vårdslös i den aspekten. I fråga om personskada kan man argumentera för sömnsvårigheter e.d.

Vad du kan göra
Eftersom du bor i ett villaområde så antar jag att du ingår i någon slags samfällighetsförening, mitt råd till dig är att ta upp dessa problem på nästa möte med föreningen. Vidare skulle jag rekommendera att du polisanmäler händelserna ifall villaägaren inte rättar sig. Du kan även prova att kontakta miljönämnden i er kommun.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare