Stöd i skolan och rätt till habilitering när samtycke saknas från den ena vårdnadshavaren

2019-03-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan. Jag har tre barn med min exman. Barnet som fyller 7 år har en utvecklingsförsening och går på habiliteringen. Dom pointerar ofta att båda föräldrarna måste vara enade om beslut. Nu letar dom efter olika syndrom på pojken och misstänker epilepsi. Den andre föräldern är inte direkt enig i att hans son ens har en utvecklingsförsening och är inte enig om hjälpen han behöver i skolan. Sonen känner av detta och vill bo hos mig men får inte för pappan. Kan jag på någotsätt få rätten att fatta beslut på sonen vad gäller hans välmående skola och hans hjälp från ha illiteringen då hans pappa bara tycker det är trams. Hur går jag tillväga utan vårdnadstvist och fortsatt gemensam vårdnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansöka hos Socialnämnden

Vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet ges den omvårdnad som barnet behöver, 6 kap 1-2 §§ föräldrabalken. Vid gemensam vårdnad krävs i regel båda vårdnadshavarnas samtycke till en åtgärd till stöd för barnet. Socialnämnden får däremot besluta att åtgärd får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden avser psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, 6 kap 13 a § p.1 föräldrabalken.

I Socialnämndens beslut ska hänsyn tas till barnets bästa vilket omfattar barnets behov av insatsen och hur nödvändigt det är att socialnämnden ingriper. Vid bedömningen ska barnets inställning beaktas och ju äldre barnet är desto större hänsyn kan tas till barnets vilja. För att Socialnämnden ska besluta om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens samtycke måste barnet ha ett påtagligt och tydligt behov av åtgärden. Socialnämndens beslut kan även överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 6 kap 13 a § 2st föräldrabalken

Skolan

I frågor som rör utbildning ska barnets bästa vara utgångspunkt och barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas och ges möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör honom vilka ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, 1 kap 10 § skollagen.

Skolan ska ge elever det stöd de behöver för att nå kunskapskraven genom extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen såsom att hjälpa till med att förstå texter, förklara ett ämnesområde på annat sätt eller att ge extra färdighetsträning såsom lästräning, 3 kap 5 a § skollagen. Om det framkommer att extra anpassningar inte är tillräckliga ska det anmälas till rektorn som skyndsamt ska utreda elevens behov av särskilt stöd, 3 kap 8 § första stycket skollagen. Om eleven ska ges särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas där det anges hur stödet ska tillgodoses och följas upp, 3 kap 9 § första stycket skollagen. Detta ska ske i samråd med vårdnadshavare vilket sonens far motsätter sig men det kanske kan hjälpa honom att ändra uppfattning om skolan faktiskt har en utredning att utgå ifrån som visar att er son behöver extra stöd i skolan.

Boende

Även om sonen vill bo hos dig måste boendefrågan avgöras av rätten på talan av dig eftersom pappan inte verkar gå med på att sonen ska bo hos dig, 6 kap 14 a § föräldrabalken. Avgörande i bedömningen ska vara vad som är bäst för barnet och särskilt ska beaktas barnets behov av god kontakt med båda föräldrarna.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Isabella Arsov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1238)
2019-07-18 Kan jag begära ersättning för upprättande av samarbetsavtal kring gemensamma barn?
2019-07-17 Kan min dotters make förhindra en separation?
2019-07-17 Har jag rätt till umgänge med mitt barn?
2019-07-15 Krävs samtycke av andra vårdnadshavaren vid barnets flytt?

Alla besvarade frågor (71166)