FrågaPROCESSRÄTTDomstol08/12/2016

Stegen i ett tvistemål i domstol och kostnader

Jag står inför ett eventuellt tvistemål med SL för en faktura på 1200kr, vad är de olika stegen och hur mycket riskerar jag att få betala om det går till domstol?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för om hur ett tvistemål behandlas i domstol finns i rättegångsbalken (RB), se den lagen här. I stora drag går processen till så här:

Uppstår en tvist och man inte kommer överens kan man låta saken avgöras av domstol. Förfarandet börjar med att ena parten skriftligen ansöker om stämning hos tingsrätten enligt 42 kap 1 § RB, denna part kallas käranden. Om stämningsansökan uppfyller de krav som finns i 42 kap 2 § RB utfärdas stämning av tingsrätten och den andra parten, som kallas svaranden, ska svaranden svara på käromålet (kärandens inställning till saken) och ange sin inställning. Nu när stämning har utfärdats ska det hållas muntlig förberedelse i målet enligt 42 kap 6 § RB. Den muntliga förberedelsen är till för att klarlägga vad parterna är oense om, deras yrkanden (vad de vill ha) och invändningar mot den andra partens yrkanden. Parterna har även chans att ange ytterligare omständigheter och den andra parten får chans att yttra sin inställning till dessa. Under förberedelsen ska tingsrätten verka för att förlikning sker mellan parterna, alltså att parterna kommer överens innan målet tas till huvudförhandling (själva rättegången). Detta gör man för att det är dyrt och tar tid att driva en process för parterna, och det bästa vore om de kunde komma överens.

Målet ska avgöras genom huvudförhandling om ingen samförståndslösning har nåtts. Huvudförhandlingen ska vara muntlig och parterna ska ta upp de omständigheter och den bevisning som åberopas och yttra sig över det som motparten tar upp. Finns vittnen ska de förhöras till exempel. Domaren leder processen och när alla delar är avklarade avslutas rättegången och domstolen kan meddela dom antingen på en gång eller vid ett senare tillfälle som de anger.

Hur mycket en rättegång kostar beror på flera olika faktorer. Om parterna har ombud så brukar det vara en stor kostnad, speciellt om målet drar ut på tiden. Att ansöka om stämning kostar också pengar och beroende på vilken bevisning man vill åberopa i målet kostar det också pengar, till exempel om man skulle vilja åberopa en värdering av en mäklare, då ska ju mäklaren ha betalt. Något som kan göra att en process blir dyr är att om man skulle vara den förlorande parten i målet och den andra parten har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader så blir man skyldigt att betala sina egna och motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnader utgör bland annat ersättning till ombud.

Det går alltså inte att ge ett besked om hur mycket det kommer att kosta om tvisten går till domstol, utan det beror på målets storlek och tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”