Stämmobeslut om inglasade balkonger

2019-11-24 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Vi har på vårat årsmöte lämnat motion om inglasning av balkonger. Rösterna för inglasning blev 11 bifall 9 avslag. Styrelsen menar att det måste vara 2/3 majoritet för att driva detta vidare till hyresnämnden. Har set att nya balkonger eller utbyggnad av balkonger kan i fråga sättas. Är endast inglasning av balkonger en fråga för hyresnämnden över huvud taget??Alla dessa inglasningar kan väl inte ha gått vidare till hyresnämnden??Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kan hyresnämnden pröva frågan?
Inglasning av balkonger är att anse som en ändring av lägenheten, och det ställs därför vissa krav för att ett stämmobeslut angående detta ska vara giltigt. Enligt 9 kap. 16 § 2 p. Bostadsrättslagen (BrL) är ett beslut, som innebär att en lägenhet kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, giltigt om bostadsrättshavaren gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte lämnat sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Om det i ditt fall varit 2/3 som röstade ja till förslaget om inglasade balkonger, hade de medlemmar som röstat nej och inte givit sitt medgivande, fått sitt ärende hänskjutet till hyresnämnden som fattat beslut om de ska godkänna ändringen eller ej.

Svaret på din fråga är alltså att endast inglasning av balkonger är en åtgärd som hyresnämnden kan pröva, om 2/3 majoritet föreligger vid ett stämmobeslut och föreningen väljer att hänskjuta frågan vidare.

Förutsättningar för godkännande
För att hyresnämnden ska kunna lämna ett godkännande ska förändringen vara angelägen och syftet med åtgärden ska inte skäligen kunna tillgodoses på något annat sätt. Beslutet ska inte heller vara oskäligt mot bostadsrättshavaren. Om förändringen vid en rättslig bedömning kan anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren, gäller dock som enda krav för ett godkännande att åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt (se 9 kap. 17 § 1 st. BrL). Det ankommer på föreningen att visa att det finns förutsättningar för ett godkännande av sådana åtgärder som en bostadsrättshavare inte har samtyckt till (se bl.a. RH 2004:68)

Frågan om godkännande av inglasning av balkong har i några avgöranden prövats av Hovrätten. I RH 2019:11 ansökte en bostadsrättsförening om godkännande av ett stämmobeslut för att glasa in och bygga till balkongerna i föreningen. De tilltänkta förändringarna ansågs i detta fall inte vara av liten betydelse för bostadsrättshavarna (det framgår dock inte av domskälen om enbart inglasningen gjorde att åtgärden inte varit att anse som liten för bostadsrättshavarna). HovR anförde vidare att när en utbyggnad och inglasning av balkonger skett i samband med underhåll av fastigheten har förändringen i praxis som regel bedömts som en angelägen åtgärd för föreningen (se bl.a. Svea hovrätts beslut den 8 juni 2012 i mål nr ÖH 10002-11). Det krävs dock att föreningen kan visa att balkongerna verkligen är i behov av underhåll och att underhållet är av viss angelägenhet. Detta hade föreningen inte visat i detta fall. Istället framhöll HovR att de tilltänkta åtgärderna varit mer av förbättrande karaktär snarare än underhåll. Med utgångspunkt i detta rättsfall torde hyresnämnden enbart kunna godkänna inglasning av balkong mot bostadsrättshavarens vilja, om inglasningen har samband med behövliga och nödvändiga underhållsåtgärder och inte enbart är av förbättrande karaktär.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1060)
2020-08-06 Hidden flaws in apartments
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?

Alla besvarade frågor (82757)