Spridningsrätten av ett stick- eller virkmönster i en tidning

2015-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej..Har sett det är stora diskussioner på nätet angående huruvida man får sälja ett stick eller virkmönster från en veckotidning. Många som tror att det skulle vara ett brott mot upphovsrättslagen, vilket jag inte ser det som.Vi pratar alltså om att sälja en eller två originalsidor utrivna en veckotidning, och inte något kopierat.Jag ser ju tidningen som MIN ägodel, och att jag har rätt att sälja den vidare, antingen hela, eller delar av den.Jag skulle gärna vilja ha ett svar på vad lagen säger, och hur den tolkas i det fallet..
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Mycket riktigt reglerar upphovsrättslagen (här ) dessa frågor. 1 § anger att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket.

Upphovsrätten innebär ensamrätt att förfoga över verket genom att kopiera det, mångfaldiga det, och göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, enligt 2 §. Med termen ”förfoga över ett verk” menas att upphovsmannen har exemplarrätt, framföranderätt, överföranderätt, spridningsrätt och visningsrätt.

När ett verk kopieras eller görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannen anges, enligt 3 §.

Den som medvetet eller av grov oaktsamhet gör intrång i upphovsrätten kan dömas till böter eller fängelse i högst två år, enligt 53 §.

I det här fallet när det handlar om försäljning av ett tidningsexemplar som redan har sålts första gången är det spridningsrätten enligt 19 § som är av intresse. Spridningsrätten ger upphovsmannen rätt att bestämma över när exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning, pantsättning, gåva eller på annat sprids till allmänheten.

När ett exemplar av ett verk lovligen överlåtits säger man att spridningsrätten (och visningsrätten, se 20 §) har konsumerats. Med det menas att upphovsmannens ursprungliga rätt att bestämma över spridningen av det enskilda exemplaret har övergått till köparen. Den här bestämmelsen gör det möjligt att t.ex. sälja böcker, tidningar och DVD-filmer "second hand".

För att spridningsrätten ska konsumeras inom EU krävs alltså att den första försäljningen, eller annan form av övergång av äganderätten, av exemplaret i fråga görs inom EU av rättighetsinnehavaren eller med dennes samtycke. Köparen av ett enskilt exemplar får enbart rätt att sprida och visa just det exemplaret, någon rätt att göra fler exemplar av verket, utöver vad som medges enligt 12 §, eller att offentligt framföra verket får köparen däremot inte. Alltså får man inte göra kopior av mönstren i tidningen och sälja medan man själv behåller originalet, se 12 §. Kopiering av mönster får enbart göras i ett eller några få exemplar för privat bruk. Med privat bruk menas att kopian enbart får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Kopior får alltså inte framställas i syften som är direkt eller indirekt kommersiellt.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (909)
2020-11-22 Vilka krav gäller för patent?
2020-11-21 De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten
2020-11-19 Behöver man göra någonting för att få upphovsrätt till sina verk?
2020-11-18 Hur uppnås upphovsrättsligt skydd för en dagbok?

Alla besvarade frågor (86590)