Socialtjänstens Journaler en offentlig handling?

FRÅGA
Är socialtjänstens journaler om en person offentliga handlingar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Frågor gällande offentlighet och sekretess regleras i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och Tryckfrihetsförordningen (TF).

Är handlingen allmän?
För att ta reda på om en handling är allmän bör man först gå igenom vissa steg:

Med en handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, 2 kap. 3 § TF. Vidare måste man utreda om handlingen är allmän, en handling är allmän om;

Handlingen förvaras hos myndigheten, 2 kap. 4 § TF och,
1. Handlingen är upprättad, 2 kap. 10 § TF eller,
2. Handlingen är inkommen, 2 kap. 9 § TF.

Att handlingen är upprättad innebär att handlingen är expedierad en handling som inte expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt. I huvudsak är det viktiga att handlingen är färdigställd och är i sitt slutliga skick vilket innebär att handlingen innan den färdigställts är endast myndighetsinternt material, 2 kap. 10 § TF. Att handlingen är inkommen innebär att handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa, 2 kap. 9 § TF. Detta innebär att handlingen är inkommen antingen om den befinner sig i myndighetens lokaler, eller om det har kommit till en tjänsteman som har enligt arbetsordningen uppgift att ta emot dessa handlingar eller en tjänsteman som har i uppgift handlägga det ärende som handlingen hör till.

Är handlingen offentlig?
Enligt grundlag är huvudprincipen att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § TF. Däremot kan rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom att handlingen innehåller uppgifter som kan tänkas falla in under skyddsintressena i 2 kap. 2 § TF. Om det faller in under skyddsintressena som anges under 2 kap. 2 § TF måste det därtill anges noga i särskild eller annan lag, oftast anges Offentlighets- och sekretesslagen som "särskild lag" 1 kap. 1 § OSL. Inom detta område däremot som frågan berör "socialtjänsten" förekommer ett omvänt skaderekvisit, som innebär att sekretess är huvudregeln och offentlighet är sekundärt, 26 kap. 1 § OSL.

När blir socialnämndens beslut och därtill hörande utredning en allmän handling?
Socialnämndens beslut och därtill hörande utredning blir en allmän handling när dessa handlingar uppfyller kriterierna nämnda ovan. Detta innebär att socialnämndens beslut blir en allmän handling då handlingen förvaras hos myndigheten, och handlingen upprättats. Detta innebär att beslutet är en offentlig handling när det har expedierats eller när ärendet är slutbehandlat. I detta fall är det vanligast att beslutet blir allmän handling när mottagaren får beslutet (expedierat). Det kan dessutom konstateras att beslut inom socialtjänstens område inte är sekretessbelagda och därmed offentliga handlingar, eftersom beslut undantas från området när det handlar om beslut om vård utan samtycke, 26 kap. 7 § OSL.

Utredningen i ärendet blir dessutom en allmän handling när det har upprättats som förklarats ovan, däremot gäller det särskilda regler gällande handlingens offentlighet. En utredning av detta slag faller in under skyddsintresset som anges i 2 kap. 2 § 6 p TF. som anger att offentligheten får begränsas för skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Vidare framgår det i 26 kap. 1 § OSL att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detta innebär att socialtjänstens journaler är i huvudregel offentliga men om det förekommer personuppgifter i journalen som kan antas medföra att personen skulle lida med kommer handlingen att vara sekretessbelagd.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (342)
2021-05-07 Hur länge förundersökningsprotokoll sparas efter att gärningsperson avtjänat fängelsestraff.
2021-05-07 Arkivering och gallring av FUP när någon dömts till fängelsestraff
2021-04-30 Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?
2021-04-30 Vilka handlingar kan man begära ut från skola?

Alla besvarade frågor (92181)