Socialtjänstens handläggning av ärende enligt 11 kapitlet SoL

I 11 kap 2 § SoL regleras ju hur en barnavårdsutredning ska handläggas men är det så att socialtjänsten ska inleda alla barnavårdsutredningar med stöd av både 11:1 och 11:2? Eller ska man inleda enbart utifrån 11:1 och isf när ska ett beslut enl 11:2 fattas?

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda en utredning när anmälan inkommit, 11 kap 1 § SoL. Beslut om denna utredning ska fattas inom 14 dagar från anmälan, 11 kap. 1 a § SoL. När det rör barn ska nämnden vidare enligt 11 kap. 1 a § SoL genast bedöma om barnet behöver omedelbart skydd. När utredningen rör barn ska således 1 § tillämpas tillsammans med 1 a §. Dessa frågor berör anmälan och beslut om inledande av utredning.

Du undrar dock när beslut enligt 2 § fattas och om det ska fattas tillsammans med 1 §. 2 § har införts i syfte att undanröja oklarheter i fråga om socialnämndens möjligheter att utan vårdnadshavarens samtycke inhämta uppgifter. Den klargör och stödjer således socialtjänsten i att inhämta de uppgifter från behövliga kontakter som behövs för att den inledda utredningen ska bli utredd i enlighet med barnets bästa. Utredningen ska vidare enligt paragrafen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Den som berörs av en sådan utredning ska genast underrättas om att en utredning har inletts, undantaget om exempelvis barnet kan utsättas för obehag om parten under utredning meddelas.

När socialtjänsten således vill inhämta nödvändiga uppgifter utan samtycke från vårdnadshavare tas beslut med stöd enligt 11 kap. 2 § SoL. Den möjliggör nödvändiga kontakter. Den stadgar som nämnt även en skyldighet att meddela berörda parter samt en tidsgräns om fyra månader. 2 § berör därmed själva utredningen, medan 1 och 1 a §§ berör skyldigheten att inleda en utredning. De båda tillämpas med andra ord parallellt.

Jag hoppas jag tolkat din fråga rätt, skulle du fortfarande ha några frågetecken är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline, eller kommentera nedan så reder vi ut det!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000