Socialtjänsten - Vad gäller i fråga om rätt till ombud, inspelning av samtal, överklagande och rättegångskostnader samt vid bristande handläggning?

Hej:)

Jag har följande frågor som jag skulle behöva hjälp med, tacksam för svar:)

-Om man fått en orosanmälan på sig och ska sitta i möte med soc. får man då ta med sig en "bisittare el medhörare"?

-Får man spela in samtalet?

-Om man vill överklaga beslutet kan man då få rättslig hjälp och kostar det?

-Kan man "stämma" en person som jobbar på socialen, för att de lägger tex ord i munnen på ett barn eller för att de är okunnig i samtals metodik?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har med anledning av en inlämnad orosanmälan blivit ombedd att komma till socialtjänstens kontor i din hemkommun och du har också mot den bakgrunden ett antal frågor kopplade till detta. Dessa kommer nedan att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas.

Äger du rätt att företrädas och/eller få biträde av en utomstående person under det kommande mötet hos socialtjänsten?

Det korta svaret lyder; Ja, det har du. Det föreligger inte heller några krav på att ombudet måste vara juridiskt skolad varför en närstående person ur familje- och/eller vänskapskretsen likväl kan närvara, stötta och föra din talan i den här typen av förvaltningsrättsliga ärenden. Som huvudregel gäller vidare att ombudet, i samma utsträckning som huvudmannen (du), har rätt att ta del av uppgifter och annan dokumentation hänförligt till det aktuella ärendet och även sådant som eventuellt omfattas av sekretess (under förutsättning att du som huvudman har rätt att ta del av den sekretessbelagda informationen). Justitieombudsmannen (JO) har också uttalat sig härvidlag och ovanstående kommer bland annat till uttryck i JO 2013/14 s. 457.

Kan (får) du spela in det som kommer att sägas under det stundande samtalet?

I 4 kap. 9 a § brottsbalken sägs att "Den som olovligen medelst (genom) tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som denne själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till döms för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år."

Det är med andra ord olagligt att spela in ett samtal mellan två eller flera personer om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att så sker. Men som det påpekas i lagtexten är att straffrättsligt ansvar förutsätter att den som svarar för inspelningen inte deltar i samtalet. Motsatsvis innebär det nu sagda att det är tillåtet att spela in samtal som du själv är delaktig i och det gäller alldeles oavsett om inspelningen sker i samband med ett fysiskt möte eller under ett telefonsamtal. Härutöver ska tillägas att det inte heller finns några lagstadgade krav på att du i förväg är skyldig att informera övriga deltagare om att en inspelning kommer att äga rum. Det går således att ombesörja en ljudupptagning i smyg, men som sagt, detta endast förutsatt att du själv är närvarande. Det korta svaret på din andra fråga lyder därför; Ja, du får spela in samtalet.

Vad gäller i fråga om rättshjälp? Är det något du är berättigad till?

Utifrån hur den här frågan är formulerad i din ärendebeskrivning utgår jag ifrån att det rättsskydd som ditt försäkringsbolag erbjuder inte täcker förvaltningsrättsliga mål. Bestämmelser om rättshjälp finns i den så kallade rättshjälpslagen (RHL) av vilken det framgår att ett antal rekvisit (förutsättningar) måste vara uppfyllda för att du som rättssökande ska kunna beviljas rättshjälp. Först och främst måste du ha erhållit minst en timmas rådgivning av en advokatbyrå (2 § RHL), vidare får ditt ekonomiska underlag inte överstiga 260 000 kr (6 § RHL) och med ekonomiskt underlag avses i det här sammanhanget din beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till eventuell underhållsskyldighet, dina förmögenhetsförhållanden och uppkommen skuldsättning (38 § 1 st. RHL). Bidrar du till underhållet av barn ska din beräknade årsinkomst minskas med 15 000 kr för varje barn, dock med högst 75 000 kr. Dessutom får ditt behov av juridiskt biträde inte kunna tillgodoses på annat sätt (7 § RHL) och det måste också framstå som rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, det ekonomiska värdet av prövningen och omständigheterna i övrigt (8 § RHL).

Exakt hur utfallet skulle bli i den nu uppkomna situationen är av förklarliga skäl knepigt att säga någonting om. Men generellt brukar det vara svårt att få rättshjälp i de här målen. Önskar du överklaga ett beslut av det här slaget måste frågan hänskjutas till en förvaltningsdomstol (en förvaltningsrätt som första instans) och i förvaltningsrättsliga mål har domstolen ett tämligen långtgående utredningsansvar (se 8 § förvaltningsprocesslagen). Mot bakgrund av rättens utredningsansvar anses sällan enskilda personer vara i behov av rättshjälp och därför är det också rimligt att staten inte ska behöva svara för rättegångskostnaderna.

Kan du stämma socialtjänstens handläggare för bristande samtalsmetodik?

Huruvida detta är möjligt framstår som mycket osäkert. Det går möjligen att argumentera för att ett tjänstefelsansvar, men gärningen såsom du beskriver handläggarens tillvägagångssätt torde dock vara att bedöma som ringa, vilket dessvärre inte utlöser något straffansvar.

I 20 kap. 1 § 1 st. BrB sägs att "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter skulle vara att anse som ringa utdömas dock inget ansvar".

Med myndighetsutövning avses beslut eller faktiska åtgärder som grundar sig på samhällets maktbefogenheter, vilket kan innefatta beslut som antingen är gynnande eller betungande för den enskilde och som innebär förmåner, rättigheter eller skyldigheter för densamma. Det krävs vidare att gärningsmannen (i det här fallet någon tjänsteman på kommunen) har underlåtit att agera på det sätt som gäller för uppgiften i dennes myndighetsutövande och att detta har skett uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet). Om ingetdera föreligger kan inget straffrättsligt ansvar utkrävas. Om så är fallet här är ganska svårt för mig att säga. Om uppsåt förefaller tveksamt eller framstår som svårt att bevisa bör oaktsamheten prövas. Den kan bestå i att inte skaffa sig kunskap om gällande rätt (rättsregler) och vid bedömningen av om gärningsmannen har handlat oaktsamt måste hänsyn tas till vilka krav på noggrannhet och omsorg som skäligen hade kunnat ställas på denne vid tidpunkten för det inträffade.

I frågor som rör barnets bästa kan naturligtvis bristande samtalsmetodik medföra olägenheter för alla inblandade och i synnerhet för barnet själv. Men den enskilda handläggarens bristande förmåga i sin tjänsteutövning kan i sig inte likställas med "beslut eller faktiska åtgärder som grunder sig på samhällets maktbefogenheter" (se stycket ovan). Det finns ingen specifik lag som reglerar om eller när man har rätt till byte av en handläggare. Förslagsvis vänder du dig till ansvarig chef på handläggarens avdelning och begär ett byte alternativt direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), vilket är en tillsynsmyndighet som kan utreda om ditt ärende har handlagts korrekt och även ställa krav på rättelse. Slutligen står det dig givetvis fritt att göra en polisanmälan avseende tjänstefel och i samband med ett eventuellt väckt åtal yrka ett skadestånd. Det sistnämnda förutsätter dock att du kan påvisa en konstaterad skada av något slag.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”