Socialnämnden avslog ansökan om försörjningsstöd/bistånd, är det korrekt, och vad kan man göra?

Hej! Kan det vara rätt av socialtjänsten att ge helt avslag från bidrag så den sökande i fråga inte kan ta sig till angiven verksamhet, där socialen kräver daglig närvaro! Inget bidrag till hyra eller något annat. Handläggaren vägrar att titta vidare på fallet och den sökande riskerar nu både att bli bostadslös och hamna på indrivning för den obetalda hyran..

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka utreda varför personen fick avslag på sin bidragsansökan, till vilken instans personen kan överklaga beslutet, samt vad du kan göra nu.

Om man får avslag på en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen, vad kan det bero på?

Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § 1 st Socialtjänstlagen (här). Innebörden är att den som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

4 kap 1 § 2 st Socialtjänstlagen (här) anger att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket (här) om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Jag vet inte vad som har hänt i just det här fallet, så det är svårt att svara på varför personen fick avslag på sin ansökan om bistånd. Det kan vara så att socialnämnden anser att personen kan tillgodose sina behov, om personen exempelvis är med i A-kassan eller har besparingar har man inte rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Lagtexten tar även upp att man inte är berättigad till bistånd om man kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Lagkommentaren anger att "Den enskildes hjälpbehov kan även tänkas bli tillgodosett på privat väg genom egna disponibla tillgångar eller anhörigas insatser". Det innebär att om en person inte har någon inkomst men bor med t.ex. sina föräldrar eller make/sambo som kan försörja en, har man alltså inte rätt till bistånd.

Det framgår inte om personen som nekades bidrag har bevisat att denne behöver ekonomiskt bistånd, om så är fallet kan man visa t.ex. genom kontoutdrag att man inte har tillgångar. Det kan vara så att personen uppfyller kraven för att få bistånd men inte har lyckats visa detta.

Om socialnämnden har gett avslag på ens ansökan om bistånd, vart överklagar man?

Beslut av socialnämnden enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (här) överklagas till allmän förvaltningsdomstol, se 16 kap 3 § Socialtjänstlagen (här). Man kan bara överklaga om det finns ett slutligt beslut, så har personen i din fråga inte fått ett beslut bör hen begära att få det. Ett beslut ska innehålla en motivering, se 32 § Förvaltningslagen (här).

Socialnämndens beslut ska överklagas till förvaltningsrätt. Nästa frågeställning blir vilken förvaltningsrätt man ska överklaga till. Av 14 § 2 st Lag om allmänna förvaltningsdomstolar (här) framgår att ett beslut ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att personen som fått avslag på sin ansökan om bistånd överklagar socialnämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol. På Sveriges domstolars hemsida (här) finns mer information om hur man överklagar beslut om försörjningsstöd och annat bistånd.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”