FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB26/04/2017

Snatteri från butik - påföljd?

Om man har gjort snatteri från butik , beror på vad straffen ska väljas om det är fängelse eller penningsböter

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan nämnas att det vid tillgrepp i butiker är värdet på varorna avgörande för rubriceringen av brottet. Gränsen mellan snatteri och stöld är 1 000 kr (se rättsfallet från Högsta domstolen i NJA 2009 s. 586), det vill säga, om det som tagits är till ett värde mindre än 1000 kr, bör brottet rubriceras som snatteri.

Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är den vanligaste påföljden vid snatteri böter genom dom eller strafföreläggande (utfärdas av åklagaren, ofta ges vid strafföreläggande också böter) .

Vid valet av påföljd kan flera faktorer beaktas, det är svårt att bedöma vilken påföljd som kommer dömas ut, då det är upp till domstolen i varje enskilt fall. Vilket straff som kommer att utdömas beror på hur straffvärd gärningen anses vara, se 29 kap. 1-3 §§ brottsbalken. De omständigheter som kommer att påverka bedömningen är exempelvis, värdet på det tillgripna, hur stor skada eller kränkning som orsakades av gärningen eller om den tilltalade utnyttjas annans skyddslösa ställning eller svårighet att värja sig.

Ett återfall kan påverka straffet enligt 29 kap. 4 § brottsbalken. Det ställs dock då krav på att det ska röra sig om liknande typ av brottslighet samt att det inte gått för lång tid mellan brotten.

Som nämnt ovan är det emellertid vanligast att det döms ut böter, för att se hur bötesbeloppen räknas ut kan du kika här. Slutligen är det emellertid alltid upp till domstolen.

Brottsbalken hittar du här.

NJA 2009 s. 586 hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,


Jens ÖdmanRådgivare