FrågaAVTALSRÄTTAvtal12/10/2017

Skyldigheter enligt avtal

Hej,

Jag har ett ärende kring ett köpeavtal, där säljaren av en domän och ett hemsidessystem, fyra månader efter avslutad betalning nu idag vill ha ytterligare betalning utan att det är överenskommet annars ser hon till att hemsidessystemet läggs ner.

Jag avslutade min del av avtalet med betalning den 30 juni 2017 och trodde att allt nu var överlåtet till mig. Nu visar de sig att systemet ligger på hennes webbhotell och hon inte fört över systemet till mig.

Jag har betalat alldeles för mycket för detta redan och enligt vårt köpeavtal står att "säljaren överlåter objektet" och vid Övriga villkor, står: "S.D. har anlitats av K.S för att "överlämna hemsidessystemet inklusive bloggsystem (...)"

K.S är säljaren. Hon har nu fyra månader senare upptäckt att hennes hjälpreda S.D. inte fört över systemet till mig och mitt webbhotell och vill nu att jag ska betala en tekniker hos Ballou för att få detta gjort. Jag är dessutom missnöjd med systemets funktionalitet, som visat sig ha buggar och kräver löpande uppdateringar, vilka jag inte kunnat hantera själv. Något som inte informerades om i början. Jag påtalade detta efter den första delbetalningen och hon fick S.D att övertyga mig om att det var tillfälligt. Hon har fått 16 000 kr för systemet och en domän-adress, vilket jag känner mig lurad kring, då jag inte tycker det var prisvärt. Vilka rättigheter har hon? Det finns ett köpeavtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du har problem kring ett avtal du har ingått med en motpart. Du undrar vilka rättigheter motparten har i den beskrivna situationen. Jag ska i det följande därför redogöra för vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i avtalsförhållanden och ge tips på hur du kan agera. Jag ska också ge dig tips på hur du kan gå vidare. Jag delar upp din fråga i två delar; dels frågan kring hur man ska se på det faktum att säljaren nu vill ha ytterligare betalning för att göra vissa saker, dels frågan hur man se på det faktum att du är missnöjd med hur hemsidan fungerar.

Säljarens krav på ytterligare betalning

Du beskriver att du har ett köpeavtal med en säljare. Detta avtal tycks innebära att säljaren ska leverera en hemsida i utbyte mot att du betalar. Du beskriver att du har betalat enligt avtalet. Säljaren måste då fullfölja sin plikt enligt avtalet. Säljaren har ingen rätt att ta ned hemsidan eller dylikt. Man måste därvid tolka avtalet ni har för att avgöra vilka förpliktelser säljaren har. Om det av avtalet framgår att hemsidan ska överföras till ditt webbhotell kan säljaren inte kräva ytterligare betalning för att göra detta. Säljaren måste i så fall föra över hemsidan till ditt webbhotell. Det spelar härvid ingen roll att det kanske är den av säljaren anlitade personen (SD) som inte gjort det. Säljaren (KS) har en skyldighet gentemot dig att se till att alla förpliktelser enligt avtalet blir gjorda. Vägrar säljaren detta kan du vända dig till domstol.

Eventuella brister i hemsidans funktionalitet

Du beskriver vidare att du är missnöjd med hur säljaren presterat (d.v.s. utformat hemsidan). För att avgöra om säljaren har begått fel måste man tolka avtalet. Detta gör man för att avgöra huruvida säljaren har levererat hemsidan i enlighet men den överenskommelse ni har. Om så ej är fallet, måste säljaren åtgärda bristerna. Om det i avtalet finns reglerat vilka funktioner hemsidan ska ha - och den hemsida du har fått ej uppnår dessa funktioner - ska säljaren åtgärda problemen. Om det ej i avtalet finns reglerat särskilt kring hemsidans funktionalitet får man falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga principer för att avgöra säljarens skyldigheter. Man får då se till vad man i alllmänhet bör kunna kräva vad gäller en hemsidas funktionalitet. Om säljaren vägrar att åtgärda bristerna kan du vända dig till domstol.

Sammanfattning

Jag har således konstaterat att det för att besvara din fråga är centralt att tolka köpeavtalet. Om det av avtalet framgår att hemsidan ska överföras till ditt webbhotell har säljaren ingen rätt att kräva ytterligare betalning för att göra detta. Säljaren har inte heller rätt att ta ned hemsidan. Jag har vidare konstaterat att man måste tolka avtalet för att avgöra om du kan göra gällande eventuella fel med hemsidan. Om det är så att hemsidan ej uppfyller kraven i avtalet, måste säljaren åtgärda dessa. Om funktion m.m. ej finns särskilt reglerat i avtalet får man falla tillbaka på allmänna avtalsrättsliga principer och försöka avgöra vad som i allmänhet bör kunna krävas vad gäller en hemsidas funktionalitet. Du har i princip två alternativ för hur du kan gå vidare. Det första alternativet består av att du försöker få säljaren att göra det du vill. Det bästa är om ni kan lösa er tvist utan att blanda in domstol, då det kan vara dyrt att processa inför domstol. I den mån ni inte kan komma överens måste du gå till domstol. Domstolen får då avgöra om du har till det du påstår enligt avtalet. Om domstolen finner att så är fallet, kommer domstolen ålägga säljaren att fullgöra förpliktelserna. Jag kommer att ringa dig på det telefonnummer du angivit när du ställde frågan imorgon (12e oktober) klockan 19:30 för din telefonuppföljning. Passar denna tid ej är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning