Skyldigheten att utfärda arbetsintyg

2015-09-12 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA
Hej! Jag har haft en tillsvidare anställning hos ett företag under en tid. I det avtal som skrevs under skulle lönen skulle betalas ut den 25:e varje månad. När detta datum inföll fick dock jag och de andra anställda ett mail som sa att lönerna inte skulle skickas ut, och att vi inte kunde förvänta oss att få dem på ytterligare en vecka. När vi då försökte få kontakt med vår chef skyllde han förseningarna på oss anställda och att lönerna helt enkelt "kommer när de kommer". Efter ytterligare försök till kontakt men utan svar, liksom kontakt med facket, Skatteverket och ledningen för köpcentrumet där företaget är situerat får tillslut större delen av personalen den lön de var berättigade till. Tyvärr är det dock en anställd som fortfarande väntar på sina pengar, mer än tre veckor senare. Många av de anställdas kontrakt, inklusive mitt eget, avslutades efter den här incidenten. När vi nu vill ha ett arbetsgivarintyg vägrar han att ge oss detta och menar att han inte vet vad det är och att han inte har någon skyldighet att ge ut något sådant. Företaget har inte kollektivavtal, men min fråga är om de trots detta inte är skyldiga att förse sina anställda med att arbetsgivaravtal då kontraktet avslutats? Jag undrar också vad mer, ur ett juridiskt perspektiv, skulle kunna vara relevant i frågan? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att du inte får lön på avtalad dag innebär ett avtalsbrott från din arbetsgivares sida. Jag uppfattar frågan så att du och dina arbetskamrater av egen fri vilja avslutade era anställningar till följd av incidenten. Om inte är du välkommen att höra av dig igen med fler detaljer kring uppsägningen/avskedet.

Din arbetsgivare är absolut skyldig att ge dig och dina kollegor ett arbetsintyg! Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg då anställningen upphör, se Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, 3 uppl, s. 161. Arbetsgivaren kan vid vite åläggas att utge arbetsintyg (AD 1986 nr 25). http://databas.infosoc.se/rattsfall/14961

Du har rätt att kräva att betyget innehåller uppgifter om anställningstiden, arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad. Om du begär det ska intyget även innehålla omdöme om ditt uppförande och skicklighet vid utförandet av arbetsuppgifter, samt anledningen till att anställningen upphörde. Du har dock rätt att kräva att arbetsgivaren utesluter sådana uppgifter samt andra uppgifter som får anses ovidkommande.

Skyldigheten att utge arbetsgivarintyg gäller oavsett om kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller ej.

Angående vad som mer kan vara relevant i frågan kommer jag inte att tänka på något särskilt, förutom att jag hoppas att du inte har blivit uppsagd utan saklig grund.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej igen, Våra kontrakt avslutades av arbetsgivaren. Han meddelade de anställda som han valde att säga upp att det berodde på vår "tillgänglighet". I mitt eget fall har jag dock aldrig uttryckt att jag inte hade möjlighet jobba de timmar som vi kom överens om i avtalet. Tack för svar!
2015-09-12 20:14
Hej igen, Var det en uppsägning eller ett avsked? En uppsägning var det om arbetsgivaren iakttog en uppsägningstid, den ska vara minst 1 månad (kan vara längre beroende på hur länge du arbetat, se 11§ LAS). Om du tvingades gå utan uppsägningstid blev du avskedad. Avsked kan bara ske i mycket flagranta fall, om arbetstagaren gjort något mycket illa, exempelvis uppsåtligen gjort eller underlåtit att göra något som medför eller hade kunnat medföra stora negativa konsekvenser för arbetsgivaren. (Arbetstagaren ska ha åsidosatt sina åligganden grovt, se 18§ LAS.) Något sådant tycks du ej ha gjort, varför du, om du råkat ut för ett avsked, ska veta att avskedet kan ogiltigförklaras enligt 35§ LAS, om anledningen till avskedet inte ens skulle ha räckt för att säga upp dig. Du har rätt till skadestånd enligt 38§ LAS. Min bedömning är, vilket jag återkommer till nedan, att grund för uppsägning inte ens förelåg, varför du bör ogiltigförklara avskedet enligt 35§ LAS samt yrka skadestånd enligt 38§ LAS. Enligt 7§ LAS ska en uppsägning vara sakligt grundad. I bedömningen av om saklig grund föreligger ligger att skälen ska vara reella. Se gärna Källström/Malmberg, anställningsförhållandet s 136. Om de skäl din arbetsgivare uppger inte stämmer är de givetvis inte reella och saklig grund för uppsägning föreligger inte. Du har då rätt till skadestånd enligt 38§ LAS. Uppsägningen kan även ogiltigförklaras genom 34§ LAS. Jag tycker att du ska förklara detta för din arbetsgivare så att du i vart fall får ekonomisk ersättning. Om han inte lyssnar kanske det är värt att ta det till domstol. Återigen, lycka till! Vänligen, Alina Borgsén
2015-09-13 10:26
Kommentera
Relaterat innehåll