Skyldighet att visa samtliga nationella prov på förfrågan?

FRÅGA
Nationella prov, självaste provet, som rättats, är det en offentlig handling?Vi har fått en förfrågan om att visa samtliga prov (ej från annan myndighet).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med begreppet allmän handling menas handlingar som förvaras hos ett allmänt organ. Detta kan exempelvis vara en myndighet eller en kommun. I Tryckfrihetsförordningen (TF) här finns regler kring när handlingar blir allmänna. För detta ska tre kriterier vara uppfyllda: (1) Det ska avse en handling, (2) handlingen ska vara förvarad hos en myndighet och (3) handlingen ska vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Nationella prov är till att börja med en handling enligt 2 kap. 3 § 1 st. TF här eftersom proven är skriftliga framställningar som kan läsas. Med myndighet avses organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, i vilken kommunala och statliga skolor inbegrips. Om proven således finns förvarade på skola som är statlig eller kommunal så uppfylls kravet i 2 kap. 3 § 2 st. TF här om att handlingen ska vara förvarad hos myndighet. Till sist ska handlingen vara inkommen enligt 2 kap. 6 § TF här eller upprättad enligt 2 kap. 7 § TF här . Ett genomfört och rättat nationellt prov som skrivits på en skola anses vara en upprättad handling. I och med detta är nationella prov allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor, vilket medför att offentlighetsprincipen råder. Observera att privata skolor däremot inte omfattas av offentlighetsprincipen eftersom de inte ingår i myndighetsbegreppet.

Den förfrågan som ni fått avseende att visa samtliga nationella prov har ni sammanfattningsvis skyldighet följa, om ni är en kommunal eller statlig skola. Är ni dock en privat skola har ni ingen skyldighet att uppfylla förfrågan.

Jag hoppas att detta svar var till hjälp.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88221)