Skyddas avtalstext av upphovsrätten?

2017-02-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag läste i lagtext att skriftliga avtal normalt sett inte omfattas av copyright. Är det applicerbart på användarvillkor som ingås mellan företag och privatkonsument? Kan jag med andra ord kopiera och använda andra företags användarvillkor och bara byta ut relevant information som bolagsnamn etc i användarvillkoren? Om svaret är ja, finns det specialfall som upphäver rättigheten/möjligheten att kopiera användarvillkoren? Stort tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ordet copyright är ett engelskspråkigt begrepp som i svensk rätt motsvaras av upphovsrätten. Upphovsrätten regleras i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (här), som dock oftast brukar kallas upphovsrättslagen. Av 1 kap. 1 § upphovsrättslagen framgår att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till det. Avgörande för om ett visst alster ska omfattas av upphovsrätten är således om det kan anses utgöra ett litterärt eller konstnärligt verk i lagens mening.

För att ett alster ska kunna anses utgöra ett verk, krävs det att det har en viss individuell särprägel och i någon mån ger uttryck för upphovsmannens individualitet. Man brukar säga att alstret måste ha verkshöjd för att kunna anses som ett verk. Med ordet verkshöjd avses just detta krav på självständighet och originalitet. Många gånger är det tillräckligt med ett tämligen litet mått av självständighet och originalitet, men ett alster som inte kan särskiljas ur mängden kan inte heller skyddas av upphovsrätten.

Vad gäller då beträffande avtalsvillkor? Skriftliga avtal och avtalsvillkor torde i vissa fall kunna betraktas som litterära verk i upphovsrättslagens mening. Avgörande är om avtalstexten kan anses ha verkshöjd, vilket måste avgöras från fall till fall. Ju mer skräddarsytt avtalet är för en viss situation, desto mer sannolikt torde det vara att verkshöjden är uppnådd och avtalet omfattas av upphovsrätten. Om exempelvis en affärsjuridisk advokatbyrå upprättar ett omfattande avtal åt ett bolag inför en viktig affärshändelse, är det nog sannolikt att avtalet har verkshöjd och skyddas av upphovsrätten. I din fråga tar du särskilt upp användarvillkor mellan näringsidkare och konsumenter. Sådana användarvillkor består ofta till stor del av vanligt förekommande standardklausuler som många gånger är likartade oavsett vem som har skrivit avtalet. Min uppfattning är därför att användarvillkoren i flertalet fall inte skulle omfattas av upphovsrätten, eftersom de saknar originalitet. Mig veterligen har det dock aldrig prövats i domstol om ett avtal eller enskilda avtalsvillkor har verkshöjd. Mitt resonemang är således tämligen spekulativt.

Kort sammanfattat kan alltså ett avtal eller avtalsvillkor omfattas av upphovsrätten om det har verkshöjd; det vill säga ett visst mått av självständighet och originalitet. Huruvida verkshöjdskravet är uppfyllt måste avgöras i varje enskilt fall. Ett avtal som är skräddarsytt för en specifik situation kan mycket väl vara skyddat såsom litterärt verk, medan ett avtal som endast består i vedertagna standardklausuler med största sannolikhet inte omfattas av upphovsrätten.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (991)
2021-07-23 Får man använda en intervju från en dokumentär?
2021-07-16 Upphovsrättsintrång?
2021-07-12 Hur vet man om en mening är varumärkesskyddad?
2021-07-05 Vad innebär uppfinningshöjd?

Alla besvarade frågor (94277)