Skriva över fordon för att undgå utmätning

2019-06-26 i Utmätning
FRÅGA
Hej!!Om man låter någon annan stå på ens fordon så att inte kronofogden kan ta den vad händer då ??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning är utsökningsbalken (UB).

Grundförutsättningen för att utmäta egendom är att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § UB. Vad beträffar ett fordon så ska det antingen framgå att fordonet tillhör gäldenären (skriven på fordonet i fordonsregistret eller i övrigt den huvudsakliga brukaren av fordonet) eller att gäldenären anses vara ägare enligt hjälpreglerna i 4 kap. 18 och 19 § UB. Hjälpreglerna medför att Kronofogden får presumera (utgå från) att en tillgång tillhör gäldenären. Det vill säga, om egendomen finns i din besittning utgår Kronofogden från att du är ägare till egendomen och kan på så sätt utmäta egendomen.

I övrigt krävs att det finns utredning som styrker att egendomen tillhör gäldenären. Beträffande fordon har det i praxis konstaterats att enbart den omständigheten att någon registrerats i fordonsregistret som ägare till fordonet inte är en tillfredsställande utredning om äganderätten, så som krävs av 17 §, då det är vanligt förekommande att fordon skrivs på målsman ur försäkringshänseende eller exempelvis just för att undgå utmätning. För att avgöra den rättmätiga ägaren krävs ytterligare omständigheter som styrker äganderätten, till exempel att gäldenären har fordonet i nära anslutning till sin bostad eller arbetsplats samt andra omständigheter som ger stöd för att gäldenären mer kontinuerligt disponerar fordonet.

För att äganderättspresumtionen ska brytas krävs att det kan anses styrkt att egendomen inte tillhör gäldenären. Den som påstår sig vara ägare till egendomen måste styrka sin rätt om det inte framgår av yttre omständigheter och visa varför gäldenären innehar egendomen. Om Kronofogdemyndigheten anser att det finns skäl till det, kan myndigheten förelägga tredje man att väcka talan mot sökanden och gäldenären enligt 4 kap. 20 § UB. En förutsättning för detta är att tredje mans äganderätt framstår som mer sannolik än gäldenärens. Om tredje man inte lyckas med detta kan det utmätta fordonet säljas.

Så kort sagt, att fordonet står på någon annat medför inte att Kronofogden inte kan utmäta egendomen. Kronofogden gör en utredning kring omständigheterna för att reda ut äganderätten, och är fordonet i din besittning presumeras du per automatik som ägare och fordonet kommer utmätas.

Hoppas informationen var till hjälp

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (405)
2019-11-28 Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?
2019-11-21 Utmätning av bil som tillhör tredje man
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

Alla besvarade frågor (75510)