Skolplikt under coronaspridning.

FRÅGA
Har jag som föräldrar rätt att under Corona pandemin hålla mitt barn hemma i syfte att skydda hen för smitta. Skolan har förutom en extra frånvarokontroll gett någon typ av rekommendationer om att barn som uppvisar någon typ av symptom ska absolut stanna hemma samt att man härefter kommer att följa Folkhälsomyndighetens hänvisningar. Däremot så kan man mellan raderna skönja skollagen som nu i dessa tider upplevs som ett skol tvång. Andra skolor har gått längre och hota att göra en orosanmäla till Socialen.Tacksam för ert svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur är skolplikten utformad?

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i skollagen. Precis som du är inne på har barn som är bosatta i Sverige skolplikt (7 kap 2 § skollag). Denna skolplikt är utformad som ett krav på närvaro på skolan (7 kap 17 § skollag). Huvudregeln är därför att man inte kan uppfylla skolplikten genom att låta sitt barn studera hemifrån, även om barnet på detta vis skulle klara kunskapskraven. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet är i skolan (7 kap 20 § skollag). Om vårdnadshavaren inte skulle ta detta ansvar kan kommunen förordna om att vårdnadshavaren ska ta sitt ansvar och att den ska betala ett vite (7 kap 23 § skollag).

Finns det några undantag?

I skollagen finns en bestämmelse om särskild undervisning i hemmet (24 kap 17 § skollag). Sådan undervisning kan beviljas en elev som inte kan delta på grund av sjukdom eller liknande anledning. Om ditt barn inte är sjukt och annars är oförhindrat att delta i den ordinära undervisningen på skolan är undantaget inte tillämpligt. Den stundande corona-spridningen är således inte en giltig anledning. Det finns en liknande bestämmelse i 24 kap 23 § skollagen som godtar andra anledningar, men den regeln används med stor restriktivitet varför den sannolikt inte skulle bli aktuell i detta fall heller (HFD 2013 ref. 49). Slutligen finns en möjlighet att få beviljad en kort ledighet för enskilda angelägenheter, samt längre ledighet om det finns synnerligare skäl (7 kap 18 § skollag). Saker som beaktas är elevens studiesituation, möjligheten att kompensera frånvaron m.m. Bestämmelsen blir framförallt aktuell vid resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Synnerliga skäl avser sällsynta fall.

Ny reglering

Det har på senare tid införts en rad nya författningar som ger huvudmännen (kommunen för kommunala skolor och skolans styrelse för privata skolor) för skolorna möjlighet att stänga ner skolorna på grund av spridningen av corona-viruset och bedriva undervisningen på distans. Dessa möjligheter har som du har påpekat utnyttjats av vissa huvudmän, men det är deras beslut att fatta och dessvärre inget som en vårdnadshavare kan föregå.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (313)
2020-11-30 Vilket ansvar har skolor vid kränkning?
2020-11-29 Har barn med anknytningsinvandring rätt att studera och arbeta i Sverige
2020-11-27 Får skolan neka elev att delta på en klassresa?
2020-11-26 Vidta rättsliga åtgärder

Alla besvarade frågor (86821)