Skolplikt och utdömande av vite till vårdnadshavare

FRÅGA
Hej! Jag har en anhörig vars barn på 14 år inte gått i skolan sedan december 2019. Hon har vägrat att gå dit. Socialen har blivit inkopplade och ärendena har lagts ner. Möten på skolan,där även jag vart närvarande så lyssnare. Rektorn hade då sagt att senast måndagen veckan efter skulle 14 åringen infinna sig på skolan, detta har inte gjorts. Vi fick veta att man kan böta om modern till 14 åringen håller hemma och inte kämpar, då det är skolplikt. Det finns inte mer att göra. Böterna skulle då vara ca 400000kr. Kan det stämma? Modern följer inte skolplikten för sitt barn. Vad sker mer? Fick veta fängelse eller böter. Jag blev helt paff. Är det verkligen så dyrt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om skolplikt.

Reglerna om skolplikt finns i skollagen. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt bestämmelserna i denna lag (7 kap. 2 § skollagen). Undantag till skolplikten finns endast för barn som bor utomlands och för barn då förhållandena är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skolan (7 kap. 2 § andra stycket skollagen). Sådana situationer kan till exempel vara då ett barn har allvarliga funktionshinder som gör det omöjligt för barnet att kunna lära sig något i skolan.

Skolplikten börjar i förskoleklass och fortsätter sedan med skolplikt genom grundskolan (7 kap. 4 § skollagen). Skolplikten upphör i de allra flesta fall vid utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten (7 kap. 12 § skollagen). Dock kan en skolplikt i undantagsfall upphöra tidigare om eleven före denna tidpunkt uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt (7 kap. 14 § skollagen).

Varje elev under skolplikt är skyldig att delta i den undervisning som skolan anordnar om eleven inte har giltigt skäl att utebli (7 kap. 17 § skollagen). En elev kan dock på begäran av dess vårdnadshavare bli befriad från att delta i den obligatoriska undervisningen om synnerliga skäl finns (7 kap. 19 § skollagen). Ett sådant beslut får dock bara avse enstaka tillfällen per år och därmed inte under en lång i följd. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro så ska detta skyndsamt utredas tillsammans med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan innan ett eventuellt vitesföreläggande sker (7 kap. 19a § skollagen).

Det är den som har vårdnaden om ett barn som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § skollagen). Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att barnet ska gå i skolan får kommunen där eleven och vårdnadshavaren bor förelägga vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen). Detta kan ske när en elev har en betydande frånvaro vilket verkar vara fallet i den situationen du beskriver. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (7 kap. 23 § andra stycket skollagen). Vite kan dock endast dömas ut om det kan anses att vårdnadshavaren inte har gjort vad den är skyldig att göra för att barnet ska gå till skolan. Kan det anses som att vårdnadshavaren har gjort tillräckligt och barnet ändå vägrar att gå till skolan kan ett vitesbelopp inte dömas ut. I praktiken innebär detta att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till själva skolan samt att vårdnadshavaren säger åt barnet att denne ska gå på alla lektioner. Vid varje enskilt utdömande av vite ska det dock finnas information där det tydligt framgår exakt vad det förväntas av vårdnadshavaren att denne ska göra och när detta senast ska vara gjort för att inte vitet ska dömas ut.

Gällande summan på vitesföreläggandet kan jag tyvärr inte säga vad som är rimligt då det alltid görs en bedömning i den enskilda situationen. Ett utdömande av vite kan däremot inte omvandlas till fängelse.

Om ni anser att vitesföreläggandet är felaktigt kan ni överklaga detta till förvaltningsrätten.

Jag hoppas att du känner att detta var svar på din frågor. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (313)
2020-11-30 Vilket ansvar har skolor vid kränkning?
2020-11-29 Har barn med anknytningsinvandring rätt att studera och arbeta i Sverige
2020-11-27 Får skolan neka elev att delta på en klassresa?
2020-11-26 Vidta rättsliga åtgärder

Alla besvarade frågor (86836)