Skolplikt och påföljder

FRÅGA
Kan föräldrar få fängelse om de håller sina barn hemma från skolan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av skollagen.

I Sverige har vi skolplikt och reglerna om skolplikt finner vi i skollagen. Alla barn som är bosatta i Sverige har en skolplikt vilket framgår av 7 kap. 2 § skollagen. Till skolplikten finns det dock undantag. Undantagen gäller endast för barn som bor utomlands och för barn där förhållandena är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skolan, enligt 7 kap. 2 § andra stycket skollagen.

Det är vårdnadshavaren till barnet som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt enligt 7 kap. 20 § skollagen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att barnet ska gå i skolan, får kommunen där eleven och vårdnadshavaren bor förelägga vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter, enligt 7 kap. 23 § skollagen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite, enligt 7 kap. 23 § andra stycket skollagen. Vite kan dock endast dömas ut om det kan anses att vårdnadshavaren inte har gjort vad den är skyldig att göra för att barnet ska gå till skolan. Anses det att vårdnadshavaren har gjort tillräckligt och barnet ändå vägrar att gå till skolan kan ett vitesbelopp inte dömas ut. I praktiken innebär detta att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till själva skolan samt att vårdnadshavaren säger åt barnet att denne ska gå på alla lektioner. Vid varje enskilt utdömande av vite ska det dock finnas information där det tydligt framgår vad det förväntas av vårdnadshavaren att denne ska göra och när detta senast ska vara gjort för att inte vitet ska dömas ut.

Sammanfattningsvis så kan man inte få fängelse, men påföljden vite kan bli aktuell.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96532)