Skolhuvudmans ansvar vid kränkande behandling

FRÅGA
Min dotter har blivit trakasserad, misshandlad på skolan. Skolan gör inte någonting och detta. Jag har anmält detta till kommunen som inte heller tagit tag i problemet. Jag undrar hur kan man stämma kommunen.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudmannen för en skola, i detta fallet kommunen, har ett ansvar att se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 6 § Skollag (2010:800).

Vidare ska huvudmannen tillse att det genomförs åtgärder för att förhindra sådan kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 7 § Skollagen. En plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga kränkande behandling ska också upprättas varje år, 6 kap 8 § Skollagen.

Personalen på en skola har en skyldighet att meddela rektorn om de får reda på att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, personalen har alltså en anmälningsplikt. Rektorn som därmed får kännedom om den kränkande behandlingen har i sin tur en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är då skyldig att utreda omständigheterna kring kränkningen skyndsamt och eventuellt ta till sådana åtgärder som behövs för att förhindra sådan kränkande behandling i framtiden, 6 kap 10 § Skollagen.

Skolan har alltså en utredningsplikt när det kommer till kränkande behandling vilket innebär att skolan måste ta reda på vad som skett samt anledningarna till det. Skolan har vidare handlingsplikt vilket innebär att skolan ska arbeta fram åtgärder, utifrån utredningen som gjorts, för att få kränkningarna att upphöra.

Om huvudmannen eller personalen åsidosätter de ovan nämnda skyldigheterna kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig till barnet / eleven som blivit utsatt för kränkningen. För att denna skadeståndsskyldighet ska gälla krävs det att kränkningen varit mer än "ringa", 6 kap 12 § Skollagen. Ersättningen ska alltså utgå så snart kränkningen inte är ringa. Med detta menas att det är något som inte utgör ett "naturligt inslag i mellanmänskliga relationer", HD T2957-15. I fall av mobbning har alltså kränkningen varit mer än "ringa".

Om mobbning av en elev sker och skolan inte lever upp till kraven om utrednings- och handlingsplikt är det till Skolinspektionen och Barn och elevombudet man kan anmäla ärendet. Skolinspektionen ska opartiskt granska problemet och utreda vad som skett. I fall då Skolinspektionen finner att skolan brustit i sina ovan nämnda skyldigheter kan Skolinspektionen kräva att skolan rättar till sina brister.

Vidare kan Skolinspektionen i en tvist om skadestånd föra talan för barnet / eleven, vid det fall barnet / eleven blivit utsatt för kränkningar, 6 kap 15 § Skollagen. En skadeståndstalan mot skolan, alltså att stämma skolan i domstol, kan bli alltså bli nästa steg om skolan inte åtgärdar problematiken efter skolinspektionens föreläggande om åtgärder.

Om ett barn eller elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling visar omständigheter som ger anledning att anta att hen blivit utsatt för sådan behandling är det huvudmannen för skolan som måste kunna visa att sådan kränkande behandling inte förekommit, 6 kap 14 § Skollagen. Så fort ett barn eller en elev visat faktiska omständigheter som ger anledning att anta att hen blivit utsatt för kränkande behandling övergår alltså den s.k bevisbördan på huvudmannen för skolan. Huvudmannen av skolan måste då kunna styrka att sådan kränkande behandling inte har skett för att försvara sig.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag att ni i detta inledande skede tar kontakt med Skolinspektionen och Barn och elevombudet.

Vänligen,

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (230)
2019-08-21 Vad gäller vid kameraövervakning?
2019-07-31 Är skolan en arbetsplats för eleverna?
2019-07-20 Jag är orolig över att mina barn missar skolan, vad kan jag göra?
2019-06-30 Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?

Alla besvarade frågor (72228)