Skolhälsans sekretess i förhållande till rektor

2017-04-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan en rektor i en kommunal eller fri grundskola be skolsköterskan att titta i en elevs patientjournal utan vårdnadshavarens medgivande? Kan uppgifter från denna journal tas upp på ett möte med övrig skolpersonal (när vårdnadshavarna deltar i mötet men har inte gett sitt medgivande?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Sekretess i skolhälsan på kommunal grundskola

Skolsköterskan får varken muntligt, skriftligt eller genom att lämna ut patientjournalen ge ut uppgifter till rektorn eftersom journalen är sekretesskyddad i förhållande till andra verksamhetsgrenar inom skolan såsom rektorns verksamhet (25:1 OSL).

Uppgifter i journalen kan ges ut om det står klart att de kan ges ut utan att eleven eller närstående lider men. Att det ska stå klart innebär att frågan om eleven eller närstående skulle lida men verkligen undersöks noggrant och att skolhälsan i fråga om varje uppgift i journalen tar ställning till om uppgiften kan lämnas ut eller inte (JO 2010/11 s. 591).

Att lida men innebär i första hand integritetskränkningar.

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har man enligt lag rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets (under 18 år) personliga angelägenheter (6:11 FB). Hur mycket en vårdnadshavare har rätt att bestämma beror på barnets ålder och utveckling. Ju äldre barnet är och ju mognare barnet är desto mer har det att säga till om.

Även om vårdnadshavaren behöver kunna se uppgifterna i patientjournalen för att uppfylla sin uppgift att bestämma över barnets personliga angelägenheter kan vårdnadshavaren hindras från att se uppgifterna, om det kan antas att eleven skulle lida betydande men om uppgiften visas för vårdnadshavaren (12:3 st 1 p.1 OSL).

I den utsträckning vårdnadshavaren inte har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets eller elevens personliga angelägenheter gäller sekretessen i patientjournalen hos skolsköterskan även i förhållande till vårdnadshavaren vilket innebär att vårdnadshavaren i ett sådant fall inte får se uppgifterna i journalen (12:3 st 1 OSL).

Samtycke

Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren, utan denne får ta del av uppgifterna i patientjournalen, krävs vårdnadshavarens samtycke till utlämnande av uppgifter till t.ex. rektorn. Beroende på elevens ålder och mognad kan även elevens samtycke krävas.

Om eleven anses vara tillräckligt gammal och mogen (exempelvis om den är en ungdom) bör enbart elevens samtycke räcka för att lämna ut uppgifterna till rektorn.

I ett JO-fall ansågs en 11-åring och en 12-åring inte vara vara tillräckligt gamla och det fanns inget som tydde på att just dessa barn var tillräckligt mogna för att trots sin ålder kunna ensamma bestämma om utelämnande av uppgifterna till lärare på skolan (JO 2010/11 s. 591). Detta tyder på att om eleven är upp till tolv år borde skolsköterskan med största sannolikhet behöva vårdnadshavarens medgivande för att kunna lämna ut patientjournalen till rektorn.

Tystnadsplikt i skolhälsan på friskola (grundskola)

En skolsköterska på en friskola får inte obehörigen röja vad denna fått veta om elevens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (6:12 PSL). Vad som menas med ”obehörigen röja” är svårt att säga men det mesta tyder på att det är samma regel som vid kommunal grundskola, dvs. att man inte får lämna ut en uppgift om det inte står klart att eleven eller närstående inte skulle lida men (se Prop. 2007/08:126 s 46).

Kan uppgifter tas upp på ett möte med övrig skolpersonal där vårdnadshavarna närvarar men inte har gett sina medgivanden till att uppgifterna lämnas ut?

Svaret på denna fråga borde vara nej eftersom ett fall där en vårdnadshavare inte gett sitt medgivande till att uppgiften lämnas ut borde innebära att en närstående lider men.

Hoppas att svaret hjälpte!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (667)
2021-08-03 Protokollföring i förvaltningsdomstolar
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?

Alla besvarade frågor (94627)