Skolans ansvar för allergivänlig mat

FRÅGA
Hej,Vi skulle behöva vägledning gällande en allvarlig incident i skolmaten för vår dotter. Vår dotter är 9 år och har haft diagnos för celiaki (glutenintolerans) sen hon var 4,5 år. Sen tre år tillbaka har hon, utöver glutenfri kost, även haft laktosfri kost. Trots omläggning av kosten har vi inte fått bukt med hennes magont. Hon har haft ont i magen ca 3-5 ggr/vecka under dessa år. Oftast på kvällarna, men det är inte ovanligt vid andra delar av dagen. Vi har därför löpande kontakt med vår läkare och dietist, men vi har inte hittat någon lösning på problemet. Dock har det nu uppdagats att vår dotter får gluten i sin mat i skolan. Detta sedan vi 2014 anmälde att hon utöver glutenfritt, även ska ha laktosfritt. Det har visat sig att när skolköket tagit bort mjölkprodukter, ersatt det med Oatleys havreprodukter, vilket innebär att de därmed serverat henne gluten i maten. Kostenheten har nu åtgärdat sitt fel.Vi vill nu driva en frågan om skadestånd för sveda och verk under tre års tid gentemot kommunen. Hur går vi vidare?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Att som enskild rikta skadeståndskrav mot kommunen är tufft. Jag är ingen expert på området men ska försöka vägleda er efter bästa förmåga. Skolinspektionen har till uppgift att utöva tillsyn och granska skolan, se 26 kap. 3 § skollagen. Vid granskningen kontrollerar Skolinspektionen om skolan och dess personal följer skollagen och andra regler som finns för verksamheten. Skolinspektionen utför både löpande kontroller och genomför granskningar efter anmälningar från privatpersoner. Efter en genomförd granskning fattar Skolinspektionen ett beslut som vanligtvis innebär en uppmaning till skolan att ändra verksamheten så den fortsättningsvis sker i enlighet med lag. Om det vid granskningen uppdagas att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling som eventuellt ger eleven rätt till skadestånd kan Skolinspektionen, efter godkännande av elevens vårdnadshavare, föra elevens talan i ett skadeståndsmål mot kommunen, se 6 kap. 15 § skollagen. Ärendet kommer då föras vidare till tingsrätten och processen är densamma som för vanliga tvistemål. Det kan beslutas att vardera part får bära sina egna rättegångskostnader, se 6 kap. 13 § skollagen.

Det som gör mig osäker på om Skolinspektionen är rätt forum att vända sig till är begreppet "kränkande behandling". Kommunen är skadeståndsskyldig när skolans personal har föranlett att barnet utsatts för kränkande behandling inom verksamheten. Vidare kan skadeståndsskyldigheten sättas ner eller helt falla bort om kränkningen varit mycket liten, se 6 kap. 12 § skollagen. I propositionen (lagförslaget som lett till 2010 års skollag) förklaras kränkande behandling innebära "ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet". Senare i propositionen kopplas detta begrepp samman med "mobbing" och även om det kan framstå stötande för en elev att serveras mat denne inte tål, är tveksamt om det kan ge rätt till skadestånd med grund i att eleven utsatts för "kränkande behandling".

Jag skulle ändå göra en anmälan till Skolinspektionen. Faller ert ärende inte inom deras uppdrag kommer ärendet avvisas. Vill ni inte ta er mödan att testa kan ni alltid ringa Skolinspektionen om be dem om råd. Som myndighet har de en skyldighet att ge er råd om vart ni ska vända er för att ta tillvara er rätt. Samma serviceskyldighet åligger tingsrätterna. Ni kan även höra av er till närmaste tingsrätt och rådfråga dem om lämpligast forum för ert ärende.

I fallet NJA 1989 s 389 väckte en lärare skadeståndstalan mot Stockholms stad när läraren i skolmatsalen serverats samonellasmittad mat. Den hälsofarliga maten medförde att läraren drabbades av en kronisk följdsjukdom med led- och ögonbesvär. I Högsta domstolen dömdes Stockholm stad att betala skadestånd för bl.a. personskada. Grunden för domslutet var att en person som äter i en skolmatsal kan förvänta sig att maten inte är farlig och visar sig maten vara farlig måste skolan betala.

Ert fall är dock aningen annorlunda. Oatly är i sig inte farligt, men det är det för er dotter. Huruvida skolan kan vara ersättningsskyldig för de men er dotter orsakats p.g.a. havreprodukten serverats måste bl.a. bero på hur kommunikationen varit mellan er och skolpersonal. Ofta har skolan ett system där föräldrar åläggs fylla i en blankett och upplysa både skolsyster och matsalspersonal om allergier. Det är möjligt att systemet brustit i er skola och i sådana fall kan det finnas förutsättningar att ni har rätt till skadestånd.

Hoppas ni i alla fall fick lite hjälp på vägen, lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?