Skillnaden på umgängesstöd och frivillig insats via soc

2017-05-30 i Barnrätt
FRÅGA
Umgängesstöd, frivillig insats via soc. Om jag som boendeförälder har gemensamvårdnad med den andre föräldern och mamman träffar barnet en gång i veckan tillsammans med umgängesstöd. Vad händer om jag motsätter mig den insatsen? Räknas det som umgängessabotage även om jag tillåter den andra föräldern att träffa barnet på fritiden, något som denne inte vill i dagsläget? Om det inte räknas som umgängessabotage pga att jag erbjuder och är helt okej med att mamman kan träffa barnet, finns det några andra konsekvenser som kan uppstå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är väldigt viktigt att hålla isär om det handlar om umgängesstöd beslutat av tingsrätten eller om det handlar om en föreslagen frivillig insats via soc eftersom det ger föräldrar olika mycket utrymme att bestämma själv. Jag tolkar det som att det i ditt fall handlar om en frivillig insats från soc i form av en kontaktperson vid umgängestillfällena och inte just umgängesstöd enligt föräldrabalkens regler efter beslut av domstol.

Umgängesstöd är en person som soc i enlighet med domstolens beslut om umgänge utsett att medverka när ett barn ska träffa en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det är således domstolen som beslutar om umgängesstöd medan soc verkställer beslutet och följer upp hur det fungerar.

Vid en frivillig åtgärd är inte domstolen överhuvudtaget inblandad. Soc kan ge stöd och hjälp på många sätt. Soc följer socialtjänstelagen (SoL) som är en lag som bygger på att alla människor har rätt att bestämma själva och om någon frivilligt vill ta emot hjälp. Det betyder att soc inte kan göra något som står i SoL mot någons vilja. Eftersom att soc bygger på frivillighet måste föräldrarna som utgångspunkt samtycka till den hjälp som soc föreslår, medan beslut om umgänge och umgesstöd fattat av domstol kan ske helt emot föräldrars vilja. Undantagsfall finns där soc har rätt att fatta beslut mot en förälders vilja om det är för barnets bästa. Därför är 6 kap. 13 a § föräldrabalken (FB) av intresse i det här sammanhanget. Av första stycket framgår bl.a. att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare och endast den ena samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, får soc besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller utseende av en kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL. Enligt andra stycket får ett sådant beslut av socialnämnden överklagas till allmän för- valtningsdomstol.

I detta fallet verkar insatsen vara just att en kontaktperson ska närvara vid umgänget. Är ni överens kan soc besluta att utse en särskild person att närvara vid barnets umgänge. Motsätter du dig insatsen kan den som utgångspunkt inte verkställas utan ditt samtycke, men är det uppenbart att umgänget inte kan komma till stånd utan en kontaktperson kan de besluta mot din vilja om mamman samtycker till insatsen. Är det så att domstol har varit inblandad och kontaktperson förordnas då domstol beslutat att umgänge får ske endast i närvaro av kontaktperson så kan varken du eller mamman motsätta er beslutet. Det innebär också att några andra former av umgänge inte får ske utan soc godkännande.

När domstolen bedömer om umgängesstöd så sker det utifrån barnets bästa. Ett umgänge med umgängesstöd är avsett att vara en tillfällig åtgärd för att få umgänget att fungera. Domstolen har då beaktat soc utredningar och kommit fram till att det är bäst att umgänget sker med hjälp av en extra närvarande person. Även fast du och mamman kommer överens om umgänge utan kontaktperson kan det till en början inte tillåtas utan att soc är med och fattar besluten. Soc kan därefter låta er besluta om hur umgänget ska ske om de anser att det går och ni kan komma överrens själva. Kom dock ihåg att du som boendeförälder har ett större ansvar för att se till att umgänget sker. Motverkar du umgänget på något sätt kan det utgöra umgängessabotage och mamman eller socialnämnden kan väcka talan i domstol vilket kan leda till andra utfall. Min rekommendation är att du så långt som möjligt samråder med soc för att försöka se till så att umgänget fungerar så bra som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?