Skillnaden mellan att förvalta och att företräda ett handelsbolag.

2018-10-16 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag undrar var skillnaden på förvalta och företräda ett Handelsbolag är? Skulle jag köpa in kläder till min klädbutik anser jag det som att det ligger inom ramen för bolagets angelägenheter och därmed "förvaltar" jag, men eftersom det handlar om ett avtal med en 3e man så kan det även ses som företräda?Det jag försöker klura ut är helt enkelt skillnaden så jag vet vilka § i HB och KB jag ska tillämpa (har ett HB, men vill höra hur skillnaden är mellan KB också). 2:17, 2:18 2:3 1st, 2:3 2st, 3:7 3:4, vilka av dessa hänger ihop? Om ena pratar om företräda så kan jag väl inte koppla den till en annan som pratar om förvaltning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt vill du veta skillnaden mellan att förvalta och företräda ett bolag handelsbolag och hur dessa begrepp hänger ihop. Du vill också veta vad skillnaden mellan ett handelsbolag (HB) och ett kommanditbolag (KB) är.

Jag börjar med att kort redogöra för andra delen av din frågeställning.

Skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag

Bestämmelser om handelsbolag och kommanditbolag finner man i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Jag kommer i svaret referera till denna lag som bolagslagen eller (BL).

I första kapitlet finns en del vägledande definitioner. I 1:1 BL kan man utläsa att ett handelsbolag föreligger om två eller fler har avtalat om att bedriva näringsverksamhet i ett bolag och att detta förts in i handelsregistret. I 1:2 BL framgår att ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller fler bolagsmän inte svarar för större del av bolagets förbindelser än med mer av det han satt in eller lovat att sätta in i bolaget.

Det sistnämnda är ett uttryck för att minst en av bolagsmännen i ett KB inte ska svara solidariskt för bolagets förpliktelser som de gör i HB enligt 2:20 BL. Detta blir också den praktiskt viktigaste skillnaden mellan bolagsformerna. Det ska även nämnas att den eller de delägare som inte svarar solidariskt för bolagets förpliktelser (så kallade kommanditdelägare) inte deltar i bolagets förvaltning om inte det avtalats om. De är inte heller behöriga att företräda bolaget gentemot tredje man. 3:4 BL resp 3:7 BL. Innebörden av att förvalta och att företräda bolaget kommer redogöras för nedan.

Skillnaden mellan att förvalta och att företräda ett handelsbolag

Förvaltning

Enligt 2:3 BL är huvudregeln att alla bolagsmän i ett handelsbolag har rätt att fatta beslut om bolagets förvaltning. Förvaltningen kan sägas innefatta beslutsrätt om bolagets angelägenheter och kan således sägas vara alla typer av beslut som påverkar bolaget. I första stycket kan man även utläsa att bolagsmän som inte av någon anledning är uteslutna från att förvalta bolaget har en vetorätt, detta innebär att enskilda bolagsmän kan stoppa beslut som de av någon anledning anser strider mot bolagets syften.

I 2:3 andra stycket BL finns krav på att åtgärder som är direkt går emot bolagets syfte kräver samtliga bolagsmäns samtycke. Till exempel skulle en stor gåva till valfri välgörenhetsorganisation från ett bolag som har som mål att generera så mycket vinst som möjligt till bolagsmännen kunna sägas strida mot bolagets syfte, därför krävs det att alla bolagsmän samtycker (gåvor av ringa betydelse är dock okej att dela ut).

Enligt 2:4 BL kan det om det finns viktig grund grund för detta en bolagsman uteslutas ur bolagets förvaltning. Han förlorar då rätten att fatta beslut som berör bolaget, men han har fortfarande kvar de ekonomiska rättigheterna (och skyldigheterna) kopplade till bolaget. Detta innebär att han har rätt till att få ta del av bolagets vinst och att han fortsatt svarar solidariskt med de andra bolagsmännen för bolagets förpliktelser. Exempel på viktig grund för uteslutning från ett bolags förvaltning är till exmpel den omständighet att en bolagsman blir allvarligt sjuk eller om han visat vårdslöshet vid förvaltningen av bolaget.

Man kan säga att förvaltningen mest är ett inbördes förhållande mellan bolagsmännen som reglerar vilka som får fatta beslut för bolagets räkning.

Företrädare för ett handelsbolag

Enligt 2:17 BL företräder alla bolagsmän bolaget om inte något annat avtalats mellan bolagsmännen. Att företräda bolaget innebär i korthet att representera detta vid olika interaktioner med tredje man, framförallt är de som företräder ett handelsbolag de som har rätt att sluta för bolaget bindande avtal med tredje man.

Om en bolagsman överskrider sin befogenhet när han rättshandlar (till exempel sluter avtal) med tredje man blir bolaget dock inte bundet av rättshandlingen om den tredje mannen insåg eller borde ha insett att bolagsmannen överskred sin befogenhet (2:18 BL). Hur gränsen för en bolagsmans befogenhet är satt regleras framförallt i det inbördes förhållandet mellan bolagsmännen, alltså genom reglerna om bolagets förvaltning.

Sammantaget

En bolagsman kan alltså ha rätt att företräda ett bolag och delta i förvaltningen av detsamma, men om han till exempel skriver på ett kontrakt med tredje man som är främmande för bolagets syfte (som enligt 2:3 andra stycket BL kräver samtycke av samtliga bolagsmän) så har han överskridit sin befogenhet. Detta får effekten att bolaget inte blir bundet av rättshandlingen om tredje man insett eller borde insett att bolagsmannen överskred sin befogenhet.

Reglerna om hur ett bolag förvaltas och hur ett bolag företräds är alltså nära sammankopplade och måste ibland läsas tillsammans för att få full förståelse av en viss situation. Vad gäller bestämmelser i BLs tredje kapitel om kommanditbolag kan du helt bortse från dessa då du enligt dina egna uppgifter driver ett handelsbolag och inte ett kommanditbolag.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (581)
2019-10-08 Hur avgör man hur stor andel av aktierna man bör få?
2019-09-28 Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?
2019-09-26 Vad gäller vid förvaltningsbeslut i enkla bolag?
2019-09-25 Vad har jag som suppleant för ansvar vid konkurs?

Alla besvarade frågor (73715)