Skillnad mellan sambo och äktenskap vad gäller arv

Vi har två barn var i tidigare äktenskap. Vi är idag sambo. Vad händer när en av oss dör? Skillnad om vi gifter oss eller fortsätter vara sambo? Vi har båda uppfattningen att våra resp barn ska ärva sin förälder (direkt). Vad "är bäst"?

Lawline svarar

Hej och tack för er fråga

Jag inleder med att besvara vad som händer om någon av er avlider när ni är sambo:

Vid frånfälle av antingen dig eller din sambo innebär det att ert samboförhållande upplöses enligt sambolagen 1§ (SamboL) och om den efterlevande sambon inte påkallar någon bodelning kommer den avlidnes arvingar, med lika stor rätt, ärva dennes kvarlåtenskap enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB).
Om den efterlevande påkallar bodelning (samboL 8§) ska er samboegendom, efter avräknande av skulder som härrör från samboegendomen, delas mellan den efterlevande och den avlidnes arvingar (SamboL 14§). Med samboegendom avses gemensam bostad och bohag om detta förvärvats för gemensamt bruk, 3§ sambolagen. Exempel skulle kunna vara bostaden ni bor i, om denna förvärvats med syfte att den skulle vara er gemensamma bostad.
Har någon av er däremot ”haft med” sig bostaden in i samboförhållandet utgörden troligen inte samboegendom då den inte är införskaffad med syfte som er gemensamma bostad.
Egendom som en sambo haft med sig in i samboförhållandet är alltså dennes egna om syftet vid införskaffningen inte var att detta skulle utgöra samboegendom.
Egendom som inte är samboegendom plus egendom som den avlidne fått genom bodelning utgör dennes kvarlåtenskap och ärvs direkt av dennes barn, 2 kap 1 § ÄB.

Om ni gifter er blir läget annorlunda:

I ett äktenskap utgör alla egendom som huvudregel giftorättsgods om det inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 och 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Vid upplösande av äktenskap ska en bodelning göras och förenklat innebär det att giftorättsgodset ska räknas ihop, skulder räknas av, och summan sedan delas lika mellan makarna 9-11 Kap ÄktB. Den del som tillräknas den avlidne utgör arvslotten efter denne. Som huvudregel ska den efterlevande makan/maken då ärva den avlidnes arvslott om denne inte har några särkullbarn enligt ÄB 3kap 1§, dessa har då bättre rätt till sin avlidna förälders egendom och ärver denna direkt. I ert fall kommer alltså den avlidnes barn ärva arvslotten efter sin förälder.

Skillnaden mellan sambo och gifta

Skillnaderna mellan sambo och gifta består alltså bland annat, men framförallt i att mer egendom blir föremål för delning i ett äktenskap än i ett samboförhållande. Som huvudregel utgör nästan all egendom giftorättsgods i ett äktenskap och ska därför delas. Innebörden av detta kan bli att den avlidnes kvarlåtenskap blir mindre än vad den var under dennes livstid (om denne haft mer giftorättsgods än den andre och får ”dela med sig” till den andre), vilket gör att arvet kan bli mindre än vad det varit om det varit fråga om ett samboförhållande. Naturligtvis innebär detta att läget kan bli det omvända (den avlidnes ”del” ökar på samma sätt)

Ett sammanfattande svar på frågan ”vad som är bäst” beror helt på vad ni vill. Era respektive barn kommer ärva sin förälder direkt oavsett om ni varit sambos eller gifta, skillnaden ligger i fördelningen av er egendom och därmed barnens arvslott.

Jag hoppas ni fått svar på era frågor

Länkar till ovan nämnda författningar finns nedan

Sambolagen https://lagen.nu/2003:376

Äktenskapsbalken https://lagen.nu/1987:230#A3

Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K3

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning