Skillnad mellan grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden

FRÅGA
Varför finns det två olika sorters vådtäkt: Våldtäkt och grov våldtäkt? I min tankevärd är en våldtäkt alltid en våldtäkt oavsätt hur den är utförd,om man sen använder hot med vapen eller våld borde det väl bli en egen brottsrubricering som ska dömas för sig!?
SVAR

Hej!

Våldtäktsbestämmelserna återfinns i 6:e kapitlet Brottsbalken (BrB).

Enligt 6:1 § 1 st BrB dömes den som:
"...genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt".

Våldtäkten anses enligt 6:1 § 4 st BrB som grov om:
"... våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet".

Det kan därmed konstaterats att brottsrubriceringen är beroende av våldsbedömningen. Hade det inte skett någon våldsbedömning hade det inte heller kunnat avgöras huruvida brottet räknats som grovt eller inte. Brottsrubriceringen är alltså inte uppbyggt på ett sätt som tillåter en separat bedömning mellan själva våldtäkten och grovheten av våldet, utan dessa måste bedömas tillsammans.

Hoppas detta besvarat din fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?