Skicka handling på annat sätt än per post

Hej!

Vad blir det för konsekvenser om en förvaltningsmyndighet inte skickar en handling via post (9 §, Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.). Blir det JO anmälan, skadeståndsansvar eller händer ingenting? Tack på för hand förvirrad medborgare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det händer – för att uttrycka saken krasst – ingenting särskilt när en förvaltningsmyndighet gör fel. Det går att tala om olika specialfall, såsom när domstolar uppenbart dömer fel. Ett rättsfall som rör handlingar som inte skickas per post är NJA 2018 s 487. I fallet hade en domstol olämpligt skickat handlingarna till en viss e-postadress, tillhörande ett bolag. Därefter började en tidsfrist löpa, under vilken bolaget behövde vidta en viss åtgärd för att inte domstolen skulle döma i enlighet med motpartens yrkande (så kallad tredskodom). Mottagaren såg dock inte handlingen på denna e-postadress. Domstolens agerande ansågs fel, och utgången blev att bolaget fick en ny tidsfrist på sig att vidta åtgärden. Är din situation en liknande kan det vara bra att upplysa myndigheten om att du inte nåtts av handlingen.

Huruvida du ska JO-anmäla detta avgör du. Det ska betonas att det lagrum du hänvisar till, 9 § förordningen om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m, inte föreskriver något absolut krav på myndigheten att skicka handlingen per post, utan endast föreskriver att den bör skickas så. Jag har också svårt att se att JO skulle prioritera ärendet, om det enda som myndigheten gjort fel (om den nu gjort fel – det kan jag inte med säkerhet uttala mig om) är att skicka handlingen på annat sätt, men den t.ex nått dig ändå. Är omständigheterna annorlunda kan även bedömningen bli annorlunda, men jag har tyvärr svårt att uttala mig om omständigheter så spekulativt.

Jag kan slutligen uttala mig om skadestånd. Myndigheter ska ersätta skador som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande myndigheten svarar, och även skador som vållas av att myndigheten genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, och även då endast om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl för skadeståndet (3 kap 2–3 § skadeståndslagen). Det kanske centralaste begreppet här (jag vill betona att det inte bara är denna fråga som måste avgöras) är skada. Om du på något vis "blivit fattigare"av att handlingen inte skickades per post kan du således kräva skadestånd motsvarande denna summa. Ett exempel på detta är om du gjort vissa investeringar som visat sig dåliga, och som du inte gjort om handlingen skickats per post och du således upplysts om något som fått dig att avstå. Det krävs som sagt också särskilda omständigheter som talar för ett skadestånd, t.ex att myndigheten varit väl medveten om att investeringen var beroende av upplysningarna. Det finns dock inget i din fråga som jag tycker tyder på någonting annat än att du undrar om det i sig är skadeståndsgrundande att skicka handlingen på annat vis än post när den bör skickas per post. Så är inte fallet.

Sammanfattningsvis tror jag inte att det kommer hända särskilt mycket för att handlingen inte skickats per post. Frågan är dock något beroende av de närmre omständigheterna.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”