Skattskyldighet för affärer i utlandet?

FRÅGA
Hej! Jag är påväg att starta en dropshipping business och importerar varor främst från kina, direkt till kunden. Jag tänker fokusera på att marknadsföra till USA. Jag kommer aldrig röra varorna, bara vara en mellanhand. Vilka skattelagar gäller för mig? Tusen tack!
SVAR

En människa som är bosatt i Sverige, varaktigt vistas här eller har en väsentlig anknytning till landet är obegränsat skattskyldig här, 3 kapitlet 3§ Inkomstskattelagen (IL). En person som är obegränsat skattskyldig ska skatta för samtliga av sina inkomster såväl utländska som svenska, se 3 kapitlet 8§ IL.

Som huvudregel ska du alltså skatta för alla dina inkomster, men det finns undantag. Sexmånadersregeln som framgår ur 3 kapitlet 9§ IL 1 stycket, innebär att en person som är anställd utomlands i minst sex månader inte skattar för den delen av inkomsten som har beskattats i verksamhetslandet. Att noterar är att regeln inte gäller för egenföretagare.
Av andra stycket i samma paragraf framgår den så kallade ettårsregeln som innebär att inkomsttagaren som är anställd utomlands under en längre tid än ett år inte är skatteskyldig för den utomlands intjänade inkomsten oavsett om inkomsten är beskattad i verksamhetslandet eller inte. Undantaget från tillämpning av ettårsregeln är anställda hos staten, landsting, kommuner, församlingar inom Svenska kyrkan och ledamöter av Europaparlamentet. Varken ettårsregeln eller sexmånadersregeln är tillämplig på anställningar på svenska, norska eller danska luftfartyg och inte heller på gäller de för anställningar ombord på fartyg, se 3 kapitlet 11§ och 12§§ IL.

De båda reglerna syftar till att undvika dubbelbeskattning. Det krävs som ovan nämnt att det föreligger ett anställningsförhållande och det är den skatteskyldige som själv måste visa att den utländska inkomsten inte ska beskattas i Sverige, lämpligtvis genom ett skatteintyg från den utländska skattemyndigheten som intygar att skatt har betalats för inkomsten. Jag har inte tolkat det som att du har en anställning i ett företag i utlandet, vilket gör att reglerna i 9§ inte bör tillämpas.

Var/om du blir skattskyldig beror dels på den svenska skattelagstiftningen, dels på det andra landets inhemska skattelagstiftning och dels på dubbelsbeskattningsavtalet mellan Sverige och det andra landet. Dubbelbeskattningsavtal är avtal som tecknas mellan länder för att reglera hur beskattning ska ske i fall där nationella skatteintressen kolliderar; tanken är att undvika dubbelbeskattning, dvs. att samma inkomst beskattas i båda länder. Enligt svensk lagstiftning (Inkomstskattelagen 3 kap. 3 §) är du (som tidigare nämnt) obegränsat skattskyldig i Sverige om du bor här, stadigvarande vistas här, eller annars har väsentlig anknytning till Sverige. Om din inkomst även är skattepliktig i det andra landet enligt dess interna lagstiftning blir du således beskattad två gånger.

Enligt de flesta dubbelbeskattningsavtal undanröjs dubbelbeskattningen genom att du får räkna av i utlandet betald skatt från skatten du betalar i landet där du har ditt hemvist. I ditt fall är det förmodligen Sverige då du är skriven här. I svensk rätt regleras avräkning i Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Det är svårt att ge ett allmängiltigt svar på din fråga eftersom ländernas interna skattelagstiftning skiljer sig åt. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med de olika länderna ser även de olika ut. Jag hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar!

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll