FrågaSKATTERÄTTFöretagsbeskattning24/01/2015

Skatterättsliga möjligheter med enskild firma

Hej!

Om man har ett heltidsjobb och tjänar mycket pengar där vilket gör att man betalar en hög skatt. Vid sidan av har man även ett "extrajobb" med timbetalning.

Jag har fått höra att det ska vara mer gynnsamt att driva en enskild firma och fakturera extrajobbet. Men hur fungerar det exakt då?

Som jag förstått det så betalar jag då in egenavgifter via F-skattesedel, vilket alltså betyder att företaget som jag "extrajobbar" på inte behöver betala arbetsgivaravgifter för mig, utan jag fakturerar endast dem för de timmar jag arbetat. Till den enskilda firman tar jag då upp detta som intäkt och sedan har jag möjlighet att dra av kostnader så som material som är av betydelse för min verksamhet. Egen avgifter är sedan också avdragsgilla och det blir resultatet som jag beskattas på i slutet av året. Allting för verksamheten hamnar alltså i inkomstslaget näringsverksamhet. Så totalt betalar jag dels egenavgifter och sedan skatt på resultatet.

Det finns heller ingen möjlighet att ta ut lön som jag förstått det, men om jag då ändå vill kunna använda en summa varje månad, hur blir det då? Jag misstänker att eftersom den enskilda firma och jag är samma skattesubjekt så kan jag ta ut resultatet om det är vinst och redovisar det kanske som uttag då eller behöver det redovisas? Kan jag göra uttag under året? Om jag går med en förlust kan jag kvitta det mot inkomstslaget tjänst eller kapital då? Eller tar jag med förlusten till nästa år? Troliga är ju dock att jag alltid kommer gå med vinst då kostnaderna inte kommer vara stora eller finnas alls.

Misstänker att det jag kan slippa på detta sätt är att betala marginalskatt för extrajobbet. Hur ser möjligheterna ut för pension för enskild firma?

Jag har svårt att förstå hur man tjänar på att driva enskild firma som många konsulter gör.

Jättetacksam för svar och råd!

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline. Huvuddelen av reglerna rörande beskattning finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Vidare kommer du beröras av bokföringslagens (BFL) regler. Den hittar du https://lagen.nu/1999:1078 . Du kommer också att beröras av mervärdesskattelagen (ML). Den hittar du https://lagen.nu/1994:200 . Egenavgifterna regleras i socialavgiftslagen (SAL). Den hittar du https://lagen.nu/2000:980 . I skatteförfarandelagen (SFL) regleras vilka krav som ställs för att få F-skattesedel. Den hittar du https://lagen.nu/2011:1244 . I lag om särskild löneskatt på pensionskostnader (SPL) regleras den skatt som tas ut på företags privata pensionssparande. Den hittar du https://lagen.nu/1991:687

Inledning

Som du kanske, på grund av uppradandet av lagar ovan, har börjat att misstänka är det en hel del skyldigheter och möjligheter som framträder när man jämför att starta eget med att vara anställd. Det första som sker är att du blir bokföringsskyldig BFL 2:6. Vidare tillkommer en skyldighet att betala moms ML 1:1 – undantag kan förekomma; detta är om den tjänst som utförs är befriad från att betala mervärdesskatt. Vidare föreligger en faktureringsskyldighet ML 11:1. Fakturan skall vara utformad på ett specifikt sätt ML 11:8-9.

För att du skall få ta upp vinsten i inkomstslaget näringsverksamhet istället för tjänst så måste du anses ha ett vinstintresse, att verksamheten bedrivs regelmässigt och att du är självständig i förhållande till dem som anlitar dig IL 13:1. Jag kan tänka mig att självständighetskravet kan vara svårt att uppfylla för din del. Man har i propositionen lyft fram följande saker som tecken på självständighet: (1) flera uppdragsgivare - skatteverket har i ett ställningstagande påtalat att vikten av flera uppdragsgivare har minskat, (2) att utförandet av uppdraget inte leds av den som anställt dig, (3) inte ingår i arbetsgivarens ordinarie organisation, (4) kan sätta någon annan i sitt ställe, (5) tar en ekonomisk risk, (6) tillhandahåller material för att utföra sitt arbete och slutligen (7) har registrerad firma eller på annat sätt har registrerat sig gentemot myndigheter som en näringsidkare. I IL 13:1 st 2 lyfter man fram att avtalet mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren, hur pass beroende uppdragstagaren är av uppdragsgivaren samt hur mycket uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet som omständigheter som är av särskild betydelse för avgörandet av huruvida uppdragstagaren är självständig i förhållande till uppdragsgivaren eller inte. Det kan som sagt vara svårt att få till den typen av självständighet som krävs för att inkomsten skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet, om man sedan tidigare varit anställd hos uppdragsgivaren och att inget ändras mer än att man ansökt om F-skatt. Men jag kan inte göra en exakt bedömning av läget utan att veta hur du tänker lägga upp din verksamhet.

Nedan kommer jag att redogöra mer specifikt för hur en enskild firma fungerar i förhållande till de frågor som du ställt.

Skattesatsen

Det som du tjänar i inkomstslaget tjänst läggs ihop med det som du tjänar i inkomstslaget näringsverksamhet och utgör gemensamt din förvärvsinkomst IL 1:5. Det är förvärvsinkomsten som sedan ligger till grund för bedömningen av hur stor kommunal respektive statlig inkomstskatt som du skall betala IL 65:3 & 5. Detta innebär att den statliga inkomstbeskattningen inte enbart på denna grund kommer att upphöra för din del om du startar eget.

F-skattesedel och egenavgifter

När du bedriver näringsverksamhet - bedömningen huruvida det är näringsverksamhet eller inte är samma som den beskrivna i inledningen SFL 3:14 - har du möjlighet att ansöka om F-skattesedel SFL 9:1. Detta för att undvika att den som anställer dig skall behöva betala sociala avgifter. Då du skall fortsätta att arbeta som anställd så kommer du att få en F-skattesedel med villkor enligt SFL 9:3. Att tänka på då är att det finns en presumtion för att arbetsgivaren skall betala in din skatt och dina socialavgifter. För att bryta denna måste du skriftligen åberopa din F-skattesedel SFL 10:11 st 2 & SAL 2:5 st 2. Du kommer sedan att månadsvis få betala in en preliminärskatt SFL 62:4. När du debiterar din nuvarande arbetsplats där du extrajobbar bör du därför rimligtvis räkna in vad du kommer att få betala i egenavgift - glöm inte heller momsen. I egenavgifterna finns det inräknat avsättningar till den allmänna pensionen.

Vinsten

Det är, som påtalats ovan, överskottet i inkomstslaget tjänst adderat med inkomstslaget näringsverksamhet som du kommer att behöva betala skatt på IL 1:5 & 65:3 & 5. Ersättningen som du får genom att utföra tjänster åt den arbetsplats som du i nuläget extrajobbar för skall du, om du gör detta i egenskap av näringsidkare, då istället ta upp i inkomstslaget näringsverksamhet IL 15:1. Utgifter som du har för att du skall kunna utföra tjänsten för din klient får du dra av enligt IL 16:1. Avdrag från vinsten, precis som du ovan påpekar, får göras för egenavgifterna IL 16:29-30. Innan avdrag för egenavgifter har du även möjligheten att dra ner vinsten genom bland annat avsättningar till pension, till räntefördelning, till periodiseringsfond och till expansionsfond.

Privata avsättningar till pensionen

Du har möjligheten att avsätta en del av vinsten till ett pensionssparande (i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto). Detta är då en avdragsgill kostnad IL 16:32, dock med högst 1 800 kronor med ett tillägg på 35% av inkomsten från verksamheten (det högsta möjliga tillägget är 10 prisbasbelopp) IL 59:4 & 5. Den avsättningen måste du dock sedan betala en särskild löneskatt på enligt 3§ SPL. Skatten är dock avdragsgill i inkomstlaget näringsverksamhet IL 16:17.

Räntefördelning

Som enskild näringsidkare har du möjlighet att dra av en summa från inkomstslaget näringsverksamhet och istället skatta för dessa i inkomstslaget kapital IL 33:1-18 & 42:9. Om detta görs minskar skatten men samtidigt minskar den pensions- och sjukpenningsgrundande inkomsten, då mindre betalas i egenavgift. Detta kan du dock inte göra det första året då du driver din näringsverksamhet, eftersom man stöttar sig på resultatet från det föregående beskattningsåret för uträkningen av hur stor räntefördelningen blir IL 33:8.

Periodiseringsfond

Du kan också skjuta upp beskattningen av en viss del av din vinst genom en avsättning till periodiseringsfond IL 30:1, 4 & 6. Avsättningarna måste sedan återföras till beskattning det sjätte året efter det beskattningsår som avsättningen gjordes IL 30:7. En avsättning till periodiseringsfond ger dig möjlighet att använda tidigare vinst för att täcka upp ett år med förluster och på så sätt undkomma beskattning av den tidigare avsatta summan. Vidare tjänar du på att skjuta upp beskattningen då varje krona som skall skattas för har minskat i värde till följd av inflation.

Om du väljer att skjuta upp beskattningen genom avsättning till periodiseringsfond så bör du tänka på att det är just det som händer: du skjuter upp beskattningen. Skulle du av någon anledning upphöra med verksamheten så skall det som avsatts till periodiseringsfond återföras till beskattning IL 30:9 st 1 mom 1. Det kan alltså bli en väldigt stor skatteskuld det året som verksamheten upphör.

Expansionsfond

Att avsätta till expansionsfond är ytterligare ett sätt att skjuta fram beskattning på. Hur mycket du får avsätta står, något förenklat, i förhållande till hur stor vinst du har haft under året IL 34:1-2 & 4-11. På den summan betalas sedan en expansionsfondsskatt om 22% IL 1:3 st 1 mom 3, 34:3 & 65:8. Dock kommer den skatten sedan att tillgodoräknas dig när du sedan återför expansionsfonden till beskattning IL 65:8. Du kommer att behöva återföra det som avsatts om du inte har en tillräckligt stor vinst för att täcka det som du har avsatt till expansionsfonden IL 34:14-15.

Jag vill här höja samma varningens finger som gjordes under rubriken "Periodiseringsfond". Du har bara skjutit fram beskattningen; summan kommer fortfarande behövas skattas för och om du upphör med verksamheten så kommer du att behöva skatta för det du avsatt IL 34:16 st 1 mom 1.

Lön

Lön till sig själv i en enskild firma är inte en avdragsgill kostnad. Du kan ta ut lön när du vill, men du kan inte dra av för kostnaden och måste därför även skatta för den summan som du tagit ut i lön.

Underskott

Huvudregeln är att underskottet i näringsverksamhet skjuts till nästkommande beskattningsår för att då ge avdragsrätt gentemot det årets vinst i näringsverksamhet, men för nystartad näringsverksamhet finns det undantag. Det beskattningsår som verksamheten påbörjas samt de följande fyra beskattningsåren får du göra avdrag med ditt eventuella underskott i inkomstslaget näringsverksamhet mot en vinst i inkomstslaget tjänst, dock max med 100 000 kronor per beskattningsår IL 62:2-3.

Summering

Jag har ovan försökt att gå igenom det som du undrade över. Dock skulle jag vilja påtala att detta bara är regleringen i generella drag; det finns en oerhörd mängd variationer, begränsningar och möjligheter som jag inte tagit upp i mitt svar.

Som du såg adderas dina tjänsteintäkter med dina intäkter från en näringsverksamhet. Det är denna sammanlagda summa som sedan utnyttjas för att räka ut den kommunala och statliga skatten. Det du måste göra för att sänka den skattepliktiga inkomsten är att använda möjligheten till att dra av för kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet och de olika skattetekniska avsättningsmöjligheter som finns i inkomstslaget.

Den allmänna pensionen betalar du till genom dina egenavgifter och du har även möjlighet att pensionsspara privat.

Det är svårt för mig att säga om du rent skattemässigt kommer att tjäna på att starta eget. Du har ett större utrymme att sänka skatten genom att utnyttja utrymmet som lagstiftaren givit dig som egenföretagare. Dock handlar det till syvende och sidst om hur bra du är på att debitera dina klienter om du kommer att tjäna pengar som egen företagare eller inte.

Skulle du vilja få en utredning mer anpassad till dina specifika förhållanden så kan du vända dig till oss via vår e-postadress info@lawline.se eller via telefon på numret 08-533 300 04.

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?