Skatt vid försäljning av personliga tillgångar

Om min fästmö , sedan 39år får en brilliant ring till ett värde av ca 300.000kr av mig. Skall hon betala skatt när hon säljer den? Och isåfall hur mycket? Har dubbel bosättning därav utlandsadress och tel.

Med vänlig hälsning, Ulf Madsen

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Den aktuella ringen utgör en personlig tillgång, och beskattning ska därför ske enligt vad som föreskrivs i 52 kap Inkomstskattelagen (IL). Inledningsvis kan det vara på sin plats att redogöra för vissa grundläggande beräkningsprinciper vid beräkning av kapitalvinst-eller förluster. 

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Det sagda följer av 44:13-14 §§

Då frun fått ringen i gåva gäller att hon inträder den skattemässiga situation du befann dig i vid gåvotillfället och således är omkostnadsbeloppet därför detsamma som det du erlade för ringen (300 000 kr.) Detta följer av 44:21.

Nu återvänder vi till 52 kap. Av dess 2 § följer för det första att som omkostnadsbelopp får 25 % av av ersättningen räknas. Detta innebär att det föreligger en valfrihet för den skattskyldige att antingen använda 25 % av det pris hon begär vid försäljningen eller det "riktiga" omkostnadsbeloppet, dvs 300 000 kr. Används det riktiga beloppet bör kvitto kunna uppvisas, även om SkV har bevisbördan vid en eventuell tvist. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. För tydlighets skull kan anmärkas att någon beskattning självklart inte aktualiseras om det belopp din hustru erhåller för ringen är lägre än omkostnadsbeloppet - någon vinst finns ju då inte att beskatta. Är så fallet är inte heller kapitalförlusten avdragsgill, vilket följer av 52:5.

Av 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. 

Avslutningsvis kan noteras att skattesatsen i aktuellt fall är 30 %, vilket följer av 65:7 IL. Det kan vidare vara värt att påpeka att (den slutliga) beskattningen också påverkas av andra ev. kapitalvinst-eller förluster som din fru gör under det aktuella beskattningsåret. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo