Skälig handläggningstid

2015-03-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Min fråga är om det går att överklaga migrationsverkets handläggningstider. Jag är svensk medborgare och har arbetat för en svensk myndighet i Afrika under 3 års tid. Under 2 års tid i Afrika har jag levt i ett samboförhållande med gemensamt hushåll i Uganda och fick barn den 4 september 2014. Nu är min anställning över och jag har fått ny tjänst i Sverige med tillträde den 1 maj 2015. Vi lämnade in ansökan om uppehållstillstånd till Sverige den 8 November 2014 och fick till svar att det är 14 månaders väntetid för beslut om uppehållstillstånd till Sverige. Jag skickade därför in en begäran om förtur p.g.a minderårig och med risk för separation av familjemedlemmar p.g.a. ny tjänst i Sverige. Jag fick till svar att det inte föreligger några skäl till att bevilja förtur i detta ärende. Jag överklagade detta och menade att som medborgare i en konventionsstat så har migrationsverket skyldighet att bereda ärende gällande barn på ett snabbt och humant sätt. Jag fick till svar att det inte går att överklaga detta ärende eftersom det inte finns något beslut i ärendet, och att ett beslut kan ta upp emot 14 månader. Mina frågor är då: går det inte att överklaga migrationsverkets handläggningstider? är inte migrationsverkets avslag om begäran om förtur ett beslut i ärendet? och varför tar de inte hänsyn till de barnperspektiv som i internationell och nationell lagtext alltid skall ha företräde vid en prövning gällande barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 7 § Förvaltningslagen, https://lagen.nu/1986:223, finns ett allmänt krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. "Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts." Det innebär att Migrationsverket har en skyldighet att handlägga ärenden utan oskäliga dröjsmål.

Du är inne på att Migrationsverkets långa handläggningstider strider mot internationell rätt och det är mycket riktigt. Oskälig handläggningstid kan strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se artikel 6 och artikel 13).

Oskälig handläggningstid kan utgöra en försummelse från myndigheten och det du kan göra är att väcka talan om skadestånd mot staten enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207, och/eller grunda skadeståndstalan direkt på att staten brutit mot konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Du måste kunna visa att dröjsmålet har orsakat dig ekonomisk skada eller kränkning om du ska lyckas få skadestånd enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen. När det gäller konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna har du rätt även till rent ideellt skadestånd.

För att kräva skadestånd för myndighetens långa handläggningstid vänder du dig till en början till Justitiekanslern.

Vad bedöms då vara skälig handläggningstid? Det beror på samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Men Europadomstolen har tagit hänsyn till ärendets svårighetsgrad, om det är myndigheten eller sökanden som orsakat dröjsmålet och hur viktigt ärendet är för sökanden.

Migrationsverkets avslag om begäran om förtur innebär inte att ett beslut har tagits i själva ärendet. Det innebär bara att ett avslag i själva frågan om förtur.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om något skulle vara oklart är du självklar välkommen att återkomma till mig på:

Ellinor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll