Skaffa barn genom IVF-behandling

2019-03-11 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag överväger att skaffa barn med en privat donator, alltså någon som jag inte har en relation med men som liksom jag vill skaffa barn och dela vårdnaden. Finns det i Sverige möjlighet att göra en IVF-behandling med en sådan donator, privat eller inom Landstinget?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tänkte först och främst gå igenom lite bakgrund gällande IVF-behandlingar.

Bestämmelser om IVF-behandling eller provrörsbefruktning finns i lagen om genetisk integritet mm.

Villkor för behandling är att donatorn ska vara myndig och att han eller hon ska lämna ett skriftligt samtycke till att ägget befruktas eller att spermierna används för befruktning. En donator kan även ta tillbaka sitt samtycke fram till dess att befruktningen har skett (7 kap. 2 §).

IVF-behandlingar får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg "utföras annat än vid de sjukhus som har sjukvårdsenheter där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning" (7 kap. 4 § 2 st.). Detta beror på att behandlingen ska kunna kontrolleras, följas upp och utvärderas och att det därför krävs särskild medicinsk kompetens (prop. 2001/02:89 s 50).

En läkare ska pröva om det är lämpligt att en behandling äger rum, utifrån medicinska, psykologiska och sociala förhållanden. Behandlingen får endast äga rum om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Om en behandling skulle vägras så kan man pröva att Socialstyrelsen prövar frågan (7 kap. 5 §).

Det är läkaren som väljer spermier från en donator som han eller hon anser är lämplig (7 kap. 6 §). Ett barn som tillkommit genom t.ex. IVF-behandling har rätt att ta del av uppgifter om donatorn när han eller hon är tillräckligt gammal och mogen (7 kap. 7 §).

I Föräldrabalken finns regler om faderskap vid bl.a. befruktning utanför kroppen.

Faderskap ska inte fastställas om modern har genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen enligt 6 kap. och 7 kap. lagen om genetisk integritet m.m. eller om modern har genomgått insemination eller befruktning utanför kroppen vid en behörig inrättning utomlands och barnet har rätt att ta del av uppgifter om donatorn. Modern ska dessutom vid behandlingen ha varit ensamstående kvinna och det ska med hänsyn till övriga omständigheter vara sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 3 § 2 st.).

Det finns dock möjlighet för spermiedonatorn att själv bekräfta faderskapet (1 kap. 3 § 3 st.). En sådan bekräftelse ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska därefter skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern (1 kap. 4 § 1 st.).

Ett barn som tillkommit genom en behandling som utförts med spermier från en man som inte är moderns make eller sambo har barnet rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn (1 kap. 8 § 2 st.).

Vad som nu har sagts gäller inte ifall den assisterade befruktningen, IVF-behandlingen, har skett i egen regi – alltså t.ex. inte genomförts på sådant sjukhus som gäller – eller vid en klinik utomlands. I dessa fall ska faderskap fastställas för den som donerat spermier (prop. 2014/15:127 s 25).

För att sammanfatta din fråga, enligt svensk lag kan du genomföra en IVF-behandling på ett behörigt sjukhus enligt de regler som finns i lagen om genetisk integritet m.m. I sådana fall är det läkaren som ska hitta en lämplig donator. Om det går till på detta sätt finns det ingen skyldighet för donatorn att ha delad vårdnad om barnet, om han inte själv bekräftar det. Om du, som du skriver, skulle använda dig av en privat donator och genomföra behandlingen i egen regi så ska faderskapet fastställas.

Det är endast om man genomför behandlingen i egen regi som faderskap ska fastställas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85451)