Skadeståndsersättning för vård av hund då annan hund orsakat skadan

En Amstaff(hund) överföll vår hund så svårt att den nu ligger på intensiven. Polisen kom till platsen och tog upp anmälan och har således uppgifter om den andra hundägaren. Vi får inte dessa uppgifter från polisen under utredningen men har ett mobilnummer där vi kontaktat honom så han kan göra en skadeanmälan via sin hemförsäkring. Får inget svar om skadenummer el dyl. Kostnaderna för vår hund börjar bli väldigt höga, och vi tycker inte att vi skall behöva avliva vår hund pga ekonomi. vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om den angripande hundens ägare kommer få stå för de kostnader som uppkommer i samband med vården av er hund.

Det framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren även om denne inte vållat skadan. Detta innebär att ni ska ersättas för de ekonomiska skador ni orsakats av hundens angrepp.

Skada på ett djur betraktas juridiskt som en sakskada. I regel skulle detta i praktiken innebära att veterinärkostnaden inte skulle komma att ersättas till fullo om denna översteg hundens "marknadsvärde". Detta baseras på tanken att den skadelidande inte bör få begära ersättning för en reparation/motsvarande som kostar mer än det skulle kosta för denne att köpa ett nytt likadant föremål. I rättsfallet NJA 2001 s. 65 konstaterade dock Högsta domstolen (HD) att husdjur inte kan betraktas som vilken sak som helst och att det därför är rimligt att en ägare kan söka vård för djuret även om kostnaden för vården skulle komma att överstiga djurets ekonomiska värde. I det aktuella fallet bedömdes hundens värde till 6000 kronor och en veterinärkostnad på 17 325 kronor ansågs vara ett belopp som en hundägare rimligen kunde beräknas vara beredd att ta på sig. Dessa siffror kan tjäna som vägledning för dig då det tydligt framgår att en alltför stor kostnad inte ansetts godtagbar. HD påpekade även att åtgärderna inte hade varit medicinskt ogrundade och att kostnaderna i övrigt inte var omotiverade.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: den angripande hundens ägare har ett strikt skadeståndsansvar och kommer alltså behöva betala er ersättning. Även om veterinärkostnaderna med god marginal överstiger inköpsvärdet för er hund kommer det inte att hindra att ägaren åläggs att ersätta er för dessa så länge kostnaderna baseras på åtgärder som varit medicinskt försvarliga. Min bedömning är att de åtgärder en veterinär rekommenderat er för att rädda livet på er hund inte kan ses som annat än medicinskt försvarliga. Det är dock värt att notera att alltför höga veterinärkostnader sannolikt inte skulle ses som rimliga. Jag kan bara hänvisa till rättsfallet och siffrorna jag angav för att få en uppfattning om vilka summor som kan ses som rimliga.

Det råd jag kan ge er är att vara lugna så länge kostnaderna inte börjar bli alltför olika de i rättsfallet. Så länge de kan anses rimliga för vården kommer ni att få skadeståndsersättning, särskilt eftersom polisen är inkopplad och de vet vem ägaren är.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000