Skadeståndsersättning för vård av hund då annan hund orsakat skadan

FRÅGA
En Amstaff(hund) överföll vår hund så svårt att den nu ligger på intensiven. Polisen kom till platsen och tog upp anmälan och har således uppgifter om den andra hundägaren. Vi får inte dessa uppgifter från polisen under utredningen men har ett mobilnummer där vi kontaktat honom så han kan göra en skadeanmälan via sin hemförsäkring. Får inget svar om skadenummer el dyl. Kostnaderna för vår hund börjar bli väldigt höga, och vi tycker inte att vi skall behöva avliva vår hund pga ekonomi. vad kan vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om den angripande hundens ägare kommer få stå för de kostnader som uppkommer i samband med vården av er hund.

Det framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren även om denne inte vållat skadan. Detta innebär att ni ska ersättas för de ekonomiska skador ni orsakats av hundens angrepp.

Skada på ett djur betraktas juridiskt som en sakskada. I regel skulle detta i praktiken innebära att veterinärkostnaden inte skulle komma att ersättas till fullo om denna översteg hundens "marknadsvärde". Detta baseras på tanken att den skadelidande inte bör få begära ersättning för en reparation/motsvarande som kostar mer än det skulle kosta för denne att köpa ett nytt likadant föremål. I rättsfallet NJA 2001 s. 65 konstaterade dock Högsta domstolen (HD) att husdjur inte kan betraktas som vilken sak som helst och att det därför är rimligt att en ägare kan söka vård för djuret även om kostnaden för vården skulle komma att överstiga djurets ekonomiska värde. I det aktuella fallet bedömdes hundens värde till 6000 kronor och en veterinärkostnad på 17 325 kronor ansågs vara ett belopp som en hundägare rimligen kunde beräknas vara beredd att ta på sig. Dessa siffror kan tjäna som vägledning för dig då det tydligt framgår att en alltför stor kostnad inte ansetts godtagbar. HD påpekade även att åtgärderna inte hade varit medicinskt ogrundade och att kostnaderna i övrigt inte var omotiverade.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: den angripande hundens ägare har ett strikt skadeståndsansvar och kommer alltså behöva betala er ersättning. Även om veterinärkostnaderna med god marginal överstiger inköpsvärdet för er hund kommer det inte att hindra att ägaren åläggs att ersätta er för dessa så länge kostnaderna baseras på åtgärder som varit medicinskt försvarliga. Min bedömning är att de åtgärder en veterinär rekommenderat er för att rädda livet på er hund inte kan ses som annat än medicinskt försvarliga. Det är dock värt att notera att alltför höga veterinärkostnader sannolikt inte skulle ses som rimliga. Jag kan bara hänvisa till rättsfallet och siffrorna jag angav för att få en uppfattning om vilka summor som kan ses som rimliga.

Det råd jag kan ge er är att vara lugna så länge kostnaderna inte börjar bli alltför olika de i rättsfallet. Så länge de kan anses rimliga för vården kommer ni att få skadeståndsersättning, särskilt eftersom polisen är inkopplad och de vet vem ägaren är.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95783)