Skadeståndsansvar vid skador vållade av hund

2020-05-02 i Strikt ansvar
FRÅGA
Var hundvakt, då kom en och plingade på min dörr, hade dörren på glänt för att berätta att jag har hund innanför och ska bara stänga in den. Hunden rusar ut och biter på personen som sitter på min utemöbel. Händelsen är anmäld och jag är misstänkt för vållande till kroppsskada. Hur mycket kan jag vara skyldig att betala i skadestånd? Personen som blev biten fick blåmärke och ett ytligt sår. Jag äger inte hunden.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur skadeståndsansvaret ser ut för skador som en hund, som man inte är ägare till, har vållat. När det kommer till dessa typer av skador vänder man sig först och främst till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och även skadeståndslagen (1972:207). I avsaknad av direkt tillämpliga regler vänder man sig slutligen till allmänna skadeståndsrättsliga principer. I ditt fall tillämpas lagen om tillsyn över hundar och katter först eftersom skadeståndslagen är subsidiär i förhållande till den förstnämnda lagen (1 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad detta innebär i ditt fall är att skadeståndslagen enbart har en ifyllande funktion vad gäller tillämpliga bestämmelser.

Hur ser ansvaret ut för denna typ av skador?

Huvudregeln är att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket första meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). Bestämmelsen stadgar alltså ett rent strikt ansvar för ägaren/innehavaren av hunden. Vad detta innebär är att ägaren/innehavaren av hunden ansvarar för skador oavsett om det finns eget eller annans vårdslösa eller uppsåtliga handlande i grunden.

Enligt förarbetena till denna lag har man definierat "innehavare" av hunden som den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande (prop. 2006/07:126 s. 69). Exempel på underhåll och nyttjande kan vara då

Man lämnar över hunden till ett hunddagis (underhåll) Man lånar ut hunden till någon som ska använda den i jaktsammanhang (nyttjande).

Det är oklart utifrån den information du har angett i frågan huruvida du innehar hunden i ett underhållande eller nyttjande syfte. Jag kan alltså inte vidare uttala mig i detta avseende. Även om du inte skulle anses vara innehavare till hunden vid skadetillfället omfattas du fortfarande av ansvar (19 § första stycket andra meningen lagen om tillsyn över hundar och katter). I sådana fall kommer det vara ägaren till hunden som ersätter skadan, och denne har då i sin tur rätt att få tillbaka skadeståndsbeloppet av dig (en så kallad regressrätt).

Hur mycket kommer detta kosta?

I och med att lagen om tillsyn över hundar och katter inte har några bestämmelser som reglerar beräkning av skador orsakade av hundar/katter så får vi, som tidigare nämnts, vända oss till skadeståndslagens bestämmelser om själva ersättningen (1 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. skadeståndslagen).

Utifrån den information du har angett i frågan angående själva skadan verkar det röra sig om en personskada (5 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Huvudregeln är då att den skadelidande har rätt till ersättning för

Sjukvårdskostnader samt andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust. Huvudregeln är att ersättningen här utgår för sådan inkomstförlust som själva skadan fört med sig (5 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen)Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Det ska röra sig om fysiskt och psykiskt lidande som är bestående.

Ovanstående punkter är faktorer som man inkluderar i bedömningen av skadeståndets bestämmande. Det finns inga direkt satta belopp på hur mycket den skadeståndsansvarige kan komma att betala utan det varierar från fall till fall, eftersom skadeståndsbedömningen görs med utgångspunkt i det enskilda fallet.

Kan skadeståndsbeloppet sättas ned/jämkas?

Det finns en möjlighet att jämka skadeståndsbeloppet ifall den skadelidande har varit medvållande till skadan, antingen uppsåtligen eller grovt vårdslöst (6 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen). Dock är det oklart utifrån den information du har angett i frågan huruvida en omständighet kan läggas till grund för medvållande på den skadelidandes sida. Jag kan alltså inte vidare uttala mig om möjligheten till jämkning av skadeståndet på grund av den skadelidandes medvållande.

Om skadeståndsbeloppet är oskäligt betungande med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden så kan beloppet jämkas efter vad som är skäligt (6 kap. 2 § skadeståndslagen). Här beaktar man främst den skadelidandes behov av skadeståndet samt omständigheterna i övrigt.

Sammanfattning

Det verkar som att du, oavsett om du anses som innehavare av hunden eller ej, kommer att få betala skadestånd till den skadelidande. Hur mycket detta belopp sätts till beror på ett visst antal omständigheter som man inte hittar i lagarna, utan detta beräknas med utgångspunkt i det enskilda fallet. Finns det omständigheter som talar till din fördel vad gäller jämkning av skadeståndet så kan du självklart framföra dessa till berörda parter.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?