Skadeståndsansvar hundägare, hur mycket kan man bli skyldig att ersätta?

Vår hund kröp under två staket till grannen. Vi trodde att vi hade inhägnat säkert. Grannen hade besök som har en hund med sig. Våra två barnbarn lekte invid uteplatsen som gränsade till grannen. Grannens besökares hund stod och skällde, vilket han gjort tidigare utan incident. Jag befann mig i köket och hör att barnbarnen ropar på mig och säger att hunden kryper under staketen. Springer ut men får inte stopp på honom utan han lyckas kravla sig under. Vi har nu betala veterinärkostnad på 19.000 kr, vilket jag tycker att vi är skyldiga. Nu har det uppkommit ytterligare komplikationer och vi ska betala ytterligare 7.000 kr. Min fråga är hur mycket vi kan begäras att betala ytterligare. Vi har ingen hundförsäkring. Kan vi krävas att betala hundratalskronor?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 § så har hundägare ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig för skada som hunden orsakat även om ägaren inte varit vållande eller vårdslös.

Av din fråga drar jag slutsatsen att när er hund tagit sig in till grannen började er hund och grannens hund bråka, varvid grannens hund skadades och behövde veterinärvård. Ni har fått ett krav på 19 000 kr för veterinärvård och där tycks inte råda någon tvist om att ni ska betala. Sedan har det uppkommit komplikationer till skadan och ytterligare veterinärvård har krävts, till ett belopp om 7000 kr.

När det gäller hur mycket man som hundägare kan bli skyldig att betala så i lagens mening görs ingen skillnad på ett djur, t ex en hund, och en annan lös sak, t ex en bil. Så skada på en hund är i lagens mening en sakskada. Vad som ska ersättas vid sakskada framgår av skadeståndslagen 5 kap 7 §, och utgörs av sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad pga skadan och inkomstförlust pga skadan. Av lagtexten verkar det som att det är upp till sakens värde som man kan bli ersättningsskyldig för, samt ev annan kostnad pga skadan och ev inkomstbortfall. Så är också fallet vid döda ting, men trots att skada på djur i lagens mening är sakskada har i praxis (NJA 2001 s 65) slagits fast att när det gäller sakskada på ett djur så accepteras att veterinärkostnaderna överstiger marknadsvärdet på djuret. Det innebär alltså att skadeståndsskyldigheten inte slutar vid att betala hundens marknadsvärde eller vad det skulle kosta att ersätta hunden med en valp av samma ras osv.

När det gäller djur och då veterinärvård så har i nämnda rättsfall slagits fast att så länge veterinärvårdskostnaderna inte är omotiverade eller medicinskt ogrundade samt att de är skäliga så omfattas de av skadeståndsansvaret. Vid bedömningen om vad som är motiverat, skäligt och medicinskt grundat tas hänsyn till dels prognosen för djurets överlevnad med hjälp av de åtgärder som görs och vårdens art och omfattning. Här får givetvis behandlade veterinärs uppfattning stor betydelse. I domen talas om vad en djurägare normalt kan antas vara beredd att ta på sig under liknande omständighet.

Det framgår inte av din fråga vad det är för hund (och således vad dess marknadsvärde kan tänkas vara) eller vad det är för sorts skada och prognosen för den. Men utefter lagtext och praxis är skadeståndsanspråk på 19 000 kr + 7 000 kr inte att anses som särskilt högt för en hund (då en renrasvalp kostar 12 - 15 000 kr i införskaffande). Däremot så för en normal hund som inte har ett exceptionellt högt marknadsvärde så kommer ni inte bli skadeståndsskyldiga med hundratusentals kronor för skadan er hund orsakat. I det fall jag hänvisas till, som är i två delar och rör två olika fall så i ena fallet handlade det om en katt värd 100 kr där veterinärvård på drygt 6000 kr medgavs som ersättningsgillt skadeståndsrättsligt, och i det andra en hund värd ca 6000 kr där där veterinärvård på drygt 17 000 kr medgavs som ersättningsgillt. Så veterinärkostnaden kan vida överstiga marknadsvärdet när det handlar om djur, under förutsättning då att det är medicinskt motiverat etc.

Du skriver att ni inte har någon hundförsäkring, och det hade mest troligt inte hjälpt er så mycket i denna situation då hundförsäkringen brukar gälla ens egen hund och inte skador den orsakar, åtminstone inte i någon större mån. Däremot antar jag att ni har en hemförsäkring? I alla hemförsäkringar finns en ansvarsdel som träder in just i fall när man får skadeståndsanspråk riktade emot sig. Så jag råder er att ta kontakt med ert försäkringsbolag för hemförsäkringen angående det inträffade. Då reglerar de kraven, och ni får betala försäkringens självrisk.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”