Skadeståndsansvar för hundägare

FRÅGA
min hund smet ut genom dörren , var borta ca 3 kvart , det ringer en man och säger att min hund har sprungit runt en ren som legat ner , jag kommer på plats visst min hund men dock inget blod eller päls i munnen på han , skall dock sägas att hunden är snällheten själv .ren ägaren tar med sig renen och skall återkomma , senare vill han att jag skall betala 4000 för renen .vilket jag tycker är rimligt , men där är så många frågetecken som gör mig skeptisk ,har rådfrågat med polisen och dom tyckte jag skall polis anmäla , så allt går rätt tillväga
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Som hundägare bär man på ett ansvar som kallas ett rent strikt ansvar. I enkla ordalag innebär detta att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte (dvs. oberoende utav huruvida hundägaren varit oaktsam eller inte). I 1 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter anges att hundar "skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."

I ovan nämnds lags 19 § stadgas att "en skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan." Det är alltså mycket korrekt att du skall betala skadestånd till renägaren om din hund orsakat någon typ av skada på renen. Jag kan dock dessvärre inte uttyda, baserat på det du skrivit, huruvida renen faktiskt åsamkats en skada eller inte. Beloppet skall såklart i sådant fall överensstämma med den orsakade skadan.

Om det är på så vis att ifrågavarande ren blivit skadad, måste det kunna styrkas att det var just din hund som orsakade denne skada. Så som jag förstår det har du/man inte kunnat finna något spår av att din hund faktiskt attackerat renen. Renägaren, som inte verkar hålla med, har bevisbördan för det motsatta påståendet.
Skulle han däremot kunna bevisa detta, är du alltså skadeståndsskyldig i enlighet med vad jag skrev ovan.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll