Skadeståndsansvar för djurägare samt fråga om medvållande.

Vad kan man göra om man får besök i sin bostad vars besök har med sig sina husdjur till lägenheten och det kissar ned ens egendom (lösöre) på ett sådant sätt att man inte får bort lukten och därmed måste köpa en ny vara? Kan jag begära ersättning för detta med stöd av lagen, då jag anser att det är skadegörelse av annan persons egendom? I detta fall rör det sig om en dammsugare där lukten kommer tillbaka varje gång som jag använder dammsugaren, vilket indikerar på att det finns "restprodukter" kvar i filtret eller isoleringen som jag inte lyckas få åtgärdat i detta fall.

Lawline svarar

Hej!

Din fråga aktualiserar utomobligatorisk skadeståndsrätt, som i detta fall regleras i Skadeståndslagen (SkL) https://lagen.nu/1972:207

Om din gäst har en hund gäller strikt ansvar. Med strikt ansvar menas att i detta fall hundägaren ansvarar för alla "typiska hundskador" som hunden orsakar, oavsett om hundägaren kan anses ha agerat vårdslöst/uppsåtligt eller inte. Att kissa ner lösöre får sägas vara en sådan "typisk hundskada" som hundägaren får svara för. För att ansvar ska kunna föreligga för hundägaren krävs vidare att det föreligger så kallad adekvans och kausalitet. Kortfattat och förenklat innebär det att det måste föreligga ett rimligt orsakssamband mellan hundens agerande och din skada samt att skadan var påräknelig för hundägaren. Enligt min mening är det förutsebart och orsakssamband föreligger. 19§ i lag (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar https://lagen.nu/2007:1150

Är det fråga om ett annat djur än hund föreligger inte strikt ansvar för ägaren. Då gäller det enligt SkL 2:1 att du kan bevisa att din gäst varit vårdslös. Av en sådan culpabedömning som måste göras kan konstateras att det förmodligen var vårdslöst av din gäst att ta med sig icke rumsrena djur hem till dig.

Därmed bör du enligt min mening kunna få ersättning från din gäst oavsett om det är fråga om en hund eller ett annat djur.

Viktigt är dock att uppmärksamma jämkningsregeln i SkL 6:1 st 2. Den anger att skadestånd kan jämkas pga medvållande på den skadelidandes sida. Enligt min mening föreligger tyvärr en möjlighet att kunna se dig som medvållande, eftersom husdjur är mycket opåräkneliga. Men det beror givetvis på omständigheterna; är det till exempel fråga om en hund som varken är valp eller särskilt gammal, kan man nästan förutsätta att den är rumsren. Är det dock fråga om ett yngre djur, alternativt ett mindre djur såsom kanin eller liknande, lutar jag mot att anse det som medvållande från din sida att släppa in djuret i din bostad.

Enligt SkL 5:7p 1 utges ersättning för sakskada för sakens värde eller reparationskostnad. Förmodligen lär inte reparation vara aktuellt för dammsugaren, varför ersättning i så fall utges för dess värde. Notera att om din dammsugare var gammal innan så kan du inte få ut mer än värdet efter värdeminskning. Det kan därmed vara svårt att få ut tillräckligt hög ersättning av skadevållaren för att gå och köpa en ny dammsugare.

Sammanfattningsvis kan följande konstateras: Grund för ersättningsskyldighet lär förvisso föreligga. Emellertid lär du nog inte få ut så mycket ersättning med tanke på att 1) du förmodligen kan anses medvållande till skadan, och 2) ersättning endast utges för sakens värde, och vanligt lösöre i hemmet ofta inte är värt så mycket efter värdeminskning.

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000