Skadestånd för skada som orsakats av en hund

FRÅGA
Min hund har blivit ihjäl biten av grannens hund. Hur och vad kan jag begära i skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Lagen som reglerarhundägares ansvar för sina hundar och deras agerande heter lag (2007:1150) om tillsynöver hundar och katter. Skadeståndets omfattningregleras av skadeståndslagen (1972:207).

En skada som orsakats av en hund är enligt lagskadeståndsgrundande. Eftersom hundar är att se som ”saker” i lagens mening såhar du som skadelidande hundägare blivit utsatt för en fysisk skada som uppkommit på din egendom (din hund).

Hundägares ansvar
Enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 § ska hundarhållas under sådan tillsyn som behövs för att de inte ska orsaka skador elleravsevärda olägenheter. Detta betyder att hundägaren har en tillsynsplikt somgår ut på att hålla ordning på sin hund så att den inte hoppar på andradjur/människor och orsakar skada.

Vidare framgår av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar ochkatter 19 § atthundägare har ett strikt ansvar. Det betyder att oavsett om hundägaren ärvållande till skadan eller inte så kan hon eller han bli skadeståndsansvarigför den skada som hunden orsakat.

Vilka kostnader omfattas?
I rättsfallen NJA 2001 s. 65 I och II prövades frågan hur skadeståndska beräknas vid skada på hund och katt, när skadan orsakats av andradjur. I fall I hade en katt dödats av en hund. Kattägaren fickersättning för både kattens värde, veterinärskostnader och för avlivningskostnaderna. HD uttalade följande:

"De utgifter som (kattägaren)sammanlagt ådrog sig i anledning av kattens skador och för vilka han begärtersättning kan inte anses överstiga de kostnader som en kattägare rimligen kanberäknas vara beredd att ta på sig under de omständigheter som förelåg."

I fall II uttalade HD samma sakbeträffande en hund.

Beträffande de kostnader som du har ådragit dig pga. skadan kandu få ersättning av hundens ägare (din granne) för bland annat din hunds värdeminskning, veterinärkostnader, fysiskt och psykiskt lidande och andra kostnader som uppkommit till följd av skadan, se skadeståndslagen 5 kap 7 §.

Hur du ska gå tillväga
Notera att det måste vara möjligt att utpeka ett ”presumtivtansvarssubjekt”, dvs. en ”misstänkt person som är ansvarig”. Om ett presumtivtansvarssubjekt inte finns så kommer skadeståndsansvaret inte kunna riktas motnågon ansvarig. Med andra ord innebär det att skadan i det fallet inte kanersättas. Du behöver alltså vända dig till hundägaren (din granne) för att göraditt skadeståndsanspråk gällande.

Vägrar hundägaren att betala, har du inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända dig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du vår hjälp med att framställa och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att upprätta en korrekt stämningsansökan till tingsrätten, kan du vända dig till oss på info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (437)
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

Alla besvarade frågor (88343)