Skada på motorfordon orsakad av hund

Min man har kört ihjäl en hund som smitit ut från sitt hem. Bilreparationen kostade 6250 kr. Nu vägrar hundägaren att betala (han svarar varken i telefon eller på mail). Kan vi dra detta inför rätta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Ersättning för uppkommen skada kan utkrävas antingen genom betalningsföreläggande eller stämning i domstol (förenklat tvistemål eftersom värdet av det varom tvistas understiger ett halvt prisbasbelopp, se 1 kap. 3d § rättegångsbalken). Då det tycks råda viss oenighet ifråga om föreliggande ansvar är betalningsföreläggande inte att rekommendera, varför stämning i domstol istället bör företas.

Den stämningsansökan, varigenom en rättegång inleds (se 42 kap. 1 § rättegångsbalken), kan då fråga är om skadestånd endera inges till den domstol inom vars domkrets skadan uppkommit eller den skadegörande handlingen företagits (se 10 kap. 8 § rättegångsbalken) alternativt svarandens (den skadeståndsskyldiges) hemvist (där denne var folkbokförd den 1 november föregående år, se 10 kap. 1 § rättegångsbalken). Den domstols som väljs kommer handlägga ärendet.

Vad en stämningsansökan skall innehålla framgår av 42 kap. 2 § rättegångsbalken. För att undvika fel i denna del rekommenderar jag dig att rådgöra med en erfaren jurist. En sådan kan nås här.

För att yrkad ersättning skall utdömas krävs förstås att den grund, som under huvudförhandlingen anges till stöd för yrkandet, berättigar detta. Hur ansvarsfördelningen i juridiskt hänseende skall bestämmas behandlas ingående här. Korteligen gäller att en skälighetsbedömning görs då två konkurrerande fall av strikt ansvar är för handen. Så är fallet här, vilket följer av trafikskadelagen och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Avgörande för fördelningen av ansvaret blir därmed i vad mån de inblandade parterna vållat uppkomna skador. Det är således inte helt omöjligt att din make får stå för en större del av den sammanlagda kostnaden (summan av den ”totalförstörda” hunden och skadorna på bilen) om det konstateras att han agerat vårdslöst, medan utfallet likväl kan bli det motsatta om rätten finner att det förhållit sig annorlunda.

Rättegångsbalken finner Du här, trafikskadelagen här och lagen om tillsyn över hundar och katter här.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000