Ska skulder som en arvlåtare under sin livstid betalat åt en bröstarvinge räknas som ett förskott på arv?

2018-10-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Det ligger till så här: min syster har hand om min fars bouppteckning, och min far har tidigare varit borgen för mig på ett lån och det vart så att jag inte kunde betala det längre så min far tog över lånet och la in det i sitt hus tillsamnmans med alla sina egna skulder. Är jag då skyldig att dra av det från mitt arv? Sedan undrar jag varför min syster inte vill visa mig bouteckningen har och så hört nu på omvägar att hon blandat in en advokat mer vet jag inte varför
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller huruvida den skuld som din far betalade åt dig är att anse som förskott på arv.

Jag kommer att börja med att kortfattat redogöra för reglerna om förskott på arv. Vad som gäller angående frågan om bouppteckningen är svårare att redogöra för. Jag kan endast redogöra för dina rättigheter och skyldigheter som dödsbodelägare ur ett allmänt perspektiv, och utifrån det föreslå eventuella lösningar.

Huvudregel gällande förskott på arv:

Regler om förskott på arv finns i Ärvdabalken (1958:637).

Jag vill börja med att konstatera att du räknas som bröstarvinge till din far, vilket innebär att du vid hans död, tillsammans med eventuella syskon, delar lika på kvarlåtenskapen efter honom (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Huvudregeln gällande förskott på arv presumeras vara att det som arvlåtaren under sin livstid givit en bröstarvinge, ska räknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren; om inget annat är skrivet eller sagt, eller med hänsyn till omständigheterna får antas ha varit avsett (6 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Huruvida skulderna som din far betalade åt dig ska anses utgöra förskott på arv, beror alltså på om det:

1.Inte uttryckligen är sagt eller skrivet att det inte ska anses utgöra förskott på arv. 2.Eller att de av omständigheterna framgår att det inte ska göra det. (Det skulle t ex vara ifall det tydligt framgår att din far inte vill att det ska påverka din arvslott, och kan tänkas räcka med att han eventuellt pratat med banken om att han inte vill att det ska påverka din arvslott). Det som eventuellt skulle tala för att din far inte vill att detta ska räknas in som ett förskott på arv, skulle kunna vara att han från början valt att gå i borgen för dig, och därmed räknat med att betala av dina lån om du inte skulle kunna göra det.

För att något ska anses utgöra förskott på arv, förutsätts att de undantag som vidare stadgas inte är uppfyllda.

Undantag gällande förskott på arv:

Det första undantaget gäller kostnader som en förälder lagt ned på ett barns uppehälle och utbildning, vilket inte blir aktuellt i ditt fall (6 kapitlet 2 § Ärvdabalken).

Det andra undantaget däremot, gäller sedvanliga gåvor vilkas värde inte står i missförhållande till givarens villkor (6 kapitlet 2 § Ärvdabalken). Kan du bevisa att det rör sig om en sedvanlig gåva för din far, t ex för att han tidigare har gått i borgen och betalat eventuella lån som dina syskon haft kan det tala för att det inte ska anses utgöra ett förskott på arv.

Sammanfattning gällande förskott på arv:

Sammanfattningsvis kan konstateras att då huvudregeln är att det som arvlåtaren under sin livstid givit en bröstarvinge, ska anses utgöra förskott på arv så länge inget av undantagen är uppfyllda. Det som din far betalat av från dina lån åt dig kommer troligtvis mot bakgrund av det ovan anförda, att vid bouppteckningen räknas av från din arvslott.

Bouppteckningen:

Det finns inte mycket information gällande bouppteckningen i din beskrivning. Det gör det svårt att svara på frågan då svaret avgörs beroende av omständigheterna i den enskilda situationen.

Regler om hur bouppteckningen går finner du i 20 kapitlet Ärvdabalken. I 19 kapitlet finns instruktioner om vem eller vilka som ska göra en bouppteckning.

I första hand, om det inte genom testamente har utsetts en specifik person att förrätta bouppteckning, en s k testamentsexekutor, ska dödsbodelägarna tillsammans komma överens om hur en bouppteckning ska ske (19 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Om ni inte är överens, kan vem som helst av er ansöka hos Tingsrätten, om att få en bouppteckningsman tilldelad, som ska sköta dödsboförvaltningen och genomföra bouppteckningen åt er (19 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Förslag på handling:

Om du inte känner dig till freds med situationen att du inte får vara delaktig i bouppteckningen, kan du alltså ansöka om att få en bouppteckningsman tilldelad. Denna kommer att klarlägga dödsboets alla tillgångar och skulder, och där kommer även att utredas huruvida dina betalda lån ska anses utgöra förskott på arv och därmed avräknas från din arvslott.

Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1073)
2020-02-11 Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?
2020-02-11 Förskott på arv
2020-02-06 Fastighetsgåva som förskott på arv
2020-02-04 Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (77164)