Ska pensionsrättigheter ingå i en bodelning?

2017-11-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Företaget jag jobbar på och också äger har en tjänstepension tecknad för mig. Skall den ingå när jag separerar från min partner som jag är sambo med. Jag är 58 år och räknar med att hämta ut den vid 65 år mrn tror att det är möjligt att få ut den nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är viktigt att skilja på om vad det är för pension det är frågan om. Det finns allmän pension, tjänstepension och så finns det privata pensionssparande/pensionsförsäkringar. Sedan är det en väsentlig skillnad beroende på om man är sambos eller man är makar. Eftersom du är sambo så kommer jag besvara din fråga med ett kort svar och meddela att att din tjänstepension inte kommer att ingå vid en bodelning om du separerar med din sambo. Vill du veta mer, kan du läsa mer här nedan om vad det är för skillnad på pensionerna och vad det skiljer sig ifrån mellan sambos och makar. Jag kommer börja med sambos eftersom att det berör dig.

Samboförhållande

Vad händer när man separerar som sambos och vad ska ingå?

När ett samboförhållande upphör kan båda eller den ena av sambon begära bodelning. Det innebär att egendomen ska fördelas lika mellan sambona. Vad som ingår i en bodelning mellan sambos är samboegendom. Samboegendom är bara gemensam bostad och gemensamt bohag. (se 3 § Sambolagen) Bostaden och bohaget ska också vara köpt för gemensamt bruk under samboförhållandet för att det överhuvudtaget ska kunna räknas som samboegendom.

Ska din tjänstepension ingå?

Svaret på din fråga blir nej. Varken den allmänna pensionen, tjänstepensionen eller det privata pensionssparandet ska ingå i en bodelning mellan sambor eftersom att det inte kan räknas som samboegendom.

Ifall du kan ta ut din tjänstepension nu beror helt och hållet på villkoren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Äktenskap

Vid skilsmässa ska en bodelning upprättas (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är att vid bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods är all egendom som inte gjorts enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken). Dock ska vissa pensionsförsäkringar undantas från bodelningen. MEN när det handlar om äktenskap och äktenskapsskillnad blir det av stor betydelse vad det är för typ av pension.

Allmän pension

Den allmänna pensionen och premiepensionen är sådana pensionsrättigheter som alltid undantas från bodelning. De kommer inte på något sätt att ingå i en bodelning.

Tjänstepension

Rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art undantas från bodelningen, se 10 kap 3 § Äktb. Om en tjänstepension ska undantas från bodelningen beror därför på hur tjänstepensionen är utformad.

Om försäkringen ägs av en arbetsgivare och alltså inte tillhör den anställde, så kan försäkringen inte ingå i bodelningen för då anses försäkringen i princip oöverlåtbar. Om den anställdes pensionsavtal dock är utformat på så sätt att arbetsgivaren ger rätt att förfoga, bestämma, över pensionsrättigheten så kommer pensionen ändå att ingå i bodelningen.

Om försäkringen ägs av makan, och arbetsgivaren endast betalar för premierna, är utgångspunkten rent generellt att tjänstepensionen ingår i bodelningen. Det finns dock undantag; om det till exempel finns villkor i ditt anställningsavtal som innebär att den anställde inte kan förfoga över försäkringen så ska försäkringen inte räknas med i bodelningen.

Om pensionsavtalet däremot är utformat på så sätt att arbetsgivaren givit arbetstagaren rätt att förfoga över pensionsrättigheten så omfattas pensionen inte av bestämmelsen i 10 kap 3 § 1 st ÄktB och pensionen kommer då istället att ingå i bodelningen i enlighet med huvudregeln i 10 kap 1 § ÄktB.

Privata pensionssparande

Huvudregeln är att privat pensionssparande ska ingå i bodelningen tillskillnad från allmän pension och eventuellt tjänstepension.

Här skiljer sig dock reglerna åt beroende på om det handlar om att äktenskapet upplåses pga äktenskapsskillnad eller pga ena makens död.

Bodelning med anledning av makes död

Vid bodelning på grund av ena makens död ska inga pensionsrättigheter ingå. Efterlevande makes rätt till privata pensionssparande i form av pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande ska undantas från bodelningen enligt 10 kap 3 § 2 st Äktb. Motivet bakom regleringen är att trygga den efterlevande makens pensionsbehov. Genom att undanta den efterlevande makens privata pensionssparande påverkas inte storleken på den avlidna makens kvarlåtenskap. Dock kan man som efterlevande make komma överens med övriga dödsbodelägare om att privata pensionssparande ska ingå i bodelningen, dock är det helt upp till efterlevande maken vilket framgår av 10 kap 4 § 1 st Äktb.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

Som huvudregel ska pensionsrättigheter på grund av privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande ingå vid bodelningen på grund av skilsmässa vilket framgår av 10 kap 3 § 3 st Äktb. Dock kan makarna vid bodelningstillfället komma överens om att de inte ska ingå i bodelningen. Det finns även möjlighet om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att de ingår i bodelningen ska de privata pensionsförsäkringarna helt eller delvis undantas från bodelningen. Ett exempel brukar vara om den ena maken har ordnat sitt pensionsskydd privat och den andra maken enbart har ett pensionsskydd genom det allmänna pensionssystemet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)