Ska larm ingå vid köp av fastighet?

FRÅGA
Har skrivit kontrakt på ett bostadshus. Inga undantag finns angivna i kontraktet avseende vad som skall ingå i köpet. När jag lade bud på fastigheten sade mäklaren att "säljaren undrar om du vill ta över larmet?" och jag sade att det får jag fundera på. Jag trodde de avsåg själva abonnemanget, inte hårdvaran (som jag ex. överlåtit TV-abonnemang till köpare som övertagit parabolen i samband med försäljning av hus). Inget mer sades om larmet och det finns inte omskrivet i objektbeskrivningen. Nämns inte i kontraktet.Nu säger säljaren att de skall demontera det, vilket är många delar, då det är ett omfattande larm, och ta med sig. Mäklaren säger att "vi skriver alltid att larm kan övertas av köparen", men det står inte i de dokument jag har (objektbeskrivning, avtal), så mäklaren är inget att hålla i handen.Som jag tolkar det skall larm ingå och till och med specificeras som ett exempel i lagen, så jag undrar om jag kan kräva att det blir kvar och vad jag kan göra om de ändå tar det med sig. Kan jag efter tillträde begära att få ett nytt larm installerat med likadana komponenter i samma omfattning på säljarens bekostnad?Eller innebär mäklarens muntliga kommentar i samband med budgivning ett hinder för mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör fast egendom så är jordabalken tillämplig (1 kap. 1 § jordabalken).

Ska larm ingå vid ett fastighetsköp?

Först och främst är själva huset/ byggnaden fast egendom i form av ett allmänt fastighetstillbehör (2 kap. 1 § jordabalken). Larmet är istället ett byggnadstillbehör, eftersom det är något som byggnaden blivit försedd med för stadigvarande bruk (2 kap. 2 § jordabalken). Vad gäller byggnadstillbehör är den objektiva avsikten avgörande, dvs vad "varje framtida ägare" kan tänkas ha nytta av. Eftersom det gäller ett larm är det inga tvivel på att det är något som alla kan ha nytta av, och det är därför ett byggnadstillbehör.

En förutsättning för att något ska vara ett fastighetstillbehör/ byggnadstillbehör är att det är tillfört fastigheten av ägaren eller senare har förvärvats av denne (2 kap. 4 § första stycket jordabalken). I detta fall utgår jag ifrån att så är fallet.

Larmet är alltså att betrakta som fast egendom, vilket gör att du ska kunna utgå ifrån att det ska ingå vid köpet. Det går dock att avtala muntligt om att tillbehör inte ska ingå vid köpet. Av vad som framgår av frågan verkar ni inte ha avtalat om att låset inte ska ingå, eftersom du aldrig gav ett ja eller nej på mäklarens fråga. Du kan alltså kräva att larmet ska vara kvar.

Vad kan du göra om säljaren ändå tar med sig larmet?

Om tillbehör har avlägsnats från fastigheten utan att ni har avtalat om det så kan fastigheten sägas "avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta", eftersom du hade anledning att förutsätta att larmet skulle ingå (4 kap. 19 § första stycket jordabalken). Detta gör då att du skulle ha rätt till prisavdrag på köpeskillingen (men inte hävning eftersom "felet" inte kan anses vara av väsentlig betydelse) (4 kap. 12 § jordabalken). För att du då ska ha rätt att kräva prisavdrag krävs det att du meddelar säljaren ditt krav inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (4 kap. 19 a § jordabalken). Vad den skäliga tiden är beror på, men för att vara på den säkra sidan skulle jag råda dig till att undersöka om larmet finns kvar direkt vid tillträdet och höra av dig till säljaren omgående därefter.

Sammanfattning

Larmet är att betrakta som fast egendom då det är ett byggnadstillbehör. Detta ger dig rätt att utgå ifrån att larmet ska ingå vid köpet, så länge som ni inte har avtalat om något annat. Att mäklaren frågade dig om du ville överta larmet varpå du bad om betänketid, är inte att betrakta som ett avtal om att larmet inte ska ingå. Om larmet vid tillträdet skulle vara borttaget så är fastigheten felaktig och du har rätt att kräva prisavdrag, förutsatt att du reklamerar inom skälig tid.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?