FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt22/09/2018

Ska jag betala påminnelse om fildelning?

Hej

I mitten av Juni så ställde jag frågan om jag ska betala kravbrevet från Njord Law Firm, då enligt dom, jag laddad ner en film. Jag fick ett väldigt bra svar, och jag gick utifrån att jag inte skulle betala. 3 månader senare, jag fick en påminnelse eftersom jag nu inte betalade. I brevet så har filmproducenten, enligt 54 upphovsrättslagen (1960:729) rätt till skälig ersättning för detta intrång. Detta är deras argument för att jag ska betala. Saken är den att jag ser 2 fel i brevet. För det första så är det fel adress och för det andra så finns det inget datum tills när jag ska betala. Jag har kollat upp lite info om vad som händer när man får en påminnelse i detta fall och då kan jag läsa att en hemsida skriver;

Inget kommer att hända om du ignorerar det, förutom möjligen ett påminnelsebrev

Påminnelsebreven är fortfarande bara “en rekommendation" från deras sida

Påminnelsebreven går också att ignorera

Dessa brev är enbart ett sätt att få kontakt med dig för att försöka få dig att erkänna brott

Du ska inte erkänna brott, det är deras skyldighet att bevisa bortom all tvivel att du har begått ett brott

Min fråga är då; Kan något värre hända om jag ignorerar denna påminnelse? Njord kan inte riktigt bevisa att det var just jag som gjorde det, då vem som helst kan gå in på mitt WIFI Och ladda ner en film. Ska jag bara slänga pappret och gå vidare i livet som om ingenting har hänt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden/kravbrev till privatpersoner misstänkta för fildelning. En av dessa advokatbyråer är Njord Law Firm. Breven innebär att om du betalar, kommer advokatbyrån inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter du att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.

Jag har i mitt svar till dig delat upp din fråga i flera delfrågor och besvarar dem var för sig till dig.

"I brevet så har filmproducenten, enligt 54 upphovsrättslagen (1960:729) rätt till skälig ersättning för detta intrång. Detta är deras argument för att jag ska betala."

Det är riktigt att de advokatbyråer som kontaktar privatpersoner lutar sig mot 54 § i upphovsrättslagen (URL) för att kräva ersättning. Ersättningen vid olovligt utnyttjande avser dels en skälig ersättning för utnyttjandet, dels ersättning vari det tas hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget har gjort, skada på verkets anseende, ideell skada och upphovsmannens eller rättighetsinnehavarens intresse av att intrång inte begås.

Vad som ingår i skälig ersättning varierar. Ersättningens storlek kan t.ex. bestämmas utifrån vad som skulle varit en normal licensavgift om intrångsgöraren hade frågat om lov innan verket användes. Den skäliga ersättningen ska alltid betalas vid intrång, medan förhöjd ersättning enligt ovan ska betalas om intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

"Saken är den att jag ser 2 fel i brevet. För det första så är det fel adress och för det andra så finns det inget datum tills när jag ska betala."

I ditt fall torde det kvitta att adressen är felaktig eller felstavad, uppenbarligen har brevet nått dig. Kravet tillställs dig som person och inte utifrån vilken adress du bor på eller hur den är stavad.

Brevet är i övrigt ett erbjudande om förlikning varför det inte i sig krävs att det finns ett förfallodatum. Påminnelsen är en uppmaning att utifrån det brev du redan har fått att gå med på förlikningen och betala.

"Jag har kollat upp lite info om vad som händer när man får en påminnelse i detta fall och då kan jag läsa att en hemsida skriver; Inget kommer att hända om du ignorerar det, förutom möjligen ett påminnelsebrev Påminnelsebreven är fortfarande bara "en rekommendation" från deras sida Påminnelsebreven går också att ignorera Dessa brev är enbart ett sätt att få kontakt med dig för att försöka få dig att erkänna brott."

Det går inte att säga med all säkerhet att ingenting händer om du ignorerar ett brev om förlikning för upphovsrättsligt intrång genom fildelning. Anledningen är att vi faktiskt inte vet hur advokatbyråerna och den de företräder kommer att resonera i framtiden.

Däremot har du ingen skyldighet att kontakta advokatbyrån i nuläget för att bestrida. Viktigast är att du bestrider kravet om det skulle skickas till inkasso eller till Kronofogdemyndigheten. Ett bestridande ska ske skriftligen och min rekommendation är att du dels sparar en kopia på det du skickat, dels att du skickar bestridandet per e-post eller rekommenderat brev så du kan visa att du faktiskt bestritt kravet. Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om du är betalningsskyldig och till vilket belopp.

"Du ska inte erkänna brott, det är deras skyldighet att bevisa bortom all tvivel att du har begått ett brott."

Du har delvis rätt i det du skriver; om det går till domstol är det din motpart som har bevisbördan. Det innebär i fallet att Njord Law Firm som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget. Däremot krävs det inte att det är ställt bortom allt rimligt tvivel.

Om rättighetsinnehavaren (filmbolaget) hade polisanmält dig hade ärendet varit av straffrättslig karaktär. Om det är straffrättsligt är det en åklagare som leder utredning och beslutar om det ska väckas åtal. Om åklagaren väljer att väcka åtal har åklagaren hela bevisbördan och ska övertyga rätten att det är ställt bortom allt rimligt tvivel att du utfört brottet och haft uppsåt till det. Att något ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel är ett mycket högt beviskrav. Det räcker inte med en IP-adress som bevis för att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel.

I ditt fall är det ett civilrättsligt ärende. Det civilrättsliga ärendet innebär att upphovsrättsinnehavaren (med hjälp av Njord Law Firm) kräver dig på den summa de anser vara skälig för ersättning för det påstådda intrånget. Beviskravet är inte lika högt ställt som i ett straffrättsligt ärende. I ett civilrättsligt ärende ska det vara styrkt att du begått intrånget, alternativt att det är styrkt att du har ett ansvar enbart för att du tillhandahållit internetuppkopplingen. Beviskravet är således lägre i ett civilrättsligt ärende än i ett straffrättsligt sådant. Dock ska inte beviskravet i ett civilrättsligt mål underskattas; beviskravet styrkt är även det högt ställt.

"Njord kan inte riktigt bevisa att det var just jag som gjorde det, då vem som helst kan gå in på mitt WIFI Och ladda ner en film."

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol. Det bör observeras att bara för att Njord Law Firm m.fl. påstår att du som abonnentinnehavare har ett ansvar för allt som händer på ditt nätverk kan en domstol mycket väl resonera annorlunda.

"Kan något värre hända om jag ignorerar denna påminnelse?"

Det som kan hända om du ignorerar påminnelsen är att Njord Law Firm som ombud för sin klient kan välja att skicka kravet till inkasso. I ett sådant fall bör du bestrida kravet (se ovan). Om du bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot dig. I ett sådant fall kan det bli domstolsförhandling vari Njord Law Firm som ombud för sin klient har bevisbördan för att du utfört det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är styrkt att du har ett ansvar genom att ha tillhandahållit internetuppkopplingen.

Om ärendet går till domstol kan det handläggas antingen som ett ordinärt tvistemål eller ett förenklat tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om Njord Law Firm skulle vinna ett ordinärt tvistemål mot dig kan du bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader, samt även dina egna om du anlitat ett ombud. Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle du förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som du står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål. Exempelvis blir du som regel bara betalningsskyldig för en timmes rättslig rådgivning för motparten.

"Ska jag bara slänga pappret och gå vidare i livet som om ingenting har hänt?"

Ett sätt att gå vidare är att du betalar förlikningserbjudandet. Betalar du är just det ärendet avklarat och du slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har fullt förståelse för att du kanske inte vill betala, antingen för att du anser dig oskyldig, eller av annan anledning. Däremot vill jag ändå nämna att betalning är ett alternativ för att slippa ärendet framöver. Eftersom det är en civilrättslig tvist är det även möjligt att komma överens om ett annat belopp. Det vill säg; om du är av uppfattningen att du vill betala kan du prova att kontakta Njord Law Firm med förhoppning om att nå en uppgörelse om en lägre summa.

I slutändan är det upp till dig om du anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.

Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det är däremot inte omöjligt att det kommer att ske stämningar mot privatpersoner i fall som detta. Det är således inte riskfritt att låta bli att betala. Om advokatbyrån väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan du vara en av de som stäms. Skulle ärendet gå vidare och du skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som kan ge dig rådgivning och om nödvändigt företräda dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?