Ska jag betala en del av resekostnaderna i samband med umgänge?

2020-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag är skild, har enskild vårdnad om mina två barn och försäkringskassan betalar ut underhållsstöd till mig från barnens far.Nu ska barnen påbörja umgänge med sin far varannan helg 20mil från oss. Barnens far begär nu att jag ska betala honom för resorna han i och med detta umgänge kommer att göra tillsammans med barnen.Ekonomiskt sett har han det betydligt bättre ställt än mig. Barnens far valde själv vid separationen att flytta 20mil bort från barnen.Min fråga är nu:Ska jag betala del av resekostnaden?Vem ska jag betala denna till? Hur räknar jag ut hur mycket i sådana fall ska betala?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör umgängesresor och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, skall den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, se 6 kap. 15 b FB.

Den förälder som barnet bor hos är i allmänhet endast skyldig att ta del av resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorten och umgängesorten är relativt stort, i lagens förarbeten anges en riktpunkt på tio mil. Dock är en förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna inte heller skyldig att göra det. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen rörande resekostnaderna. En sådan omständighet är om en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort, en godtagbar anledning till att flytta är exempelvis att en arbetslös förälder fått arbete på en annan ort.

Kostnadsberäkning

Det finns inte några särskilda beräkningsnormer i lagtexten. Utgångspunkterna vid fördelningen av resekostnaderna är föräldrarnas ekonomiska förmåga, samma principer tillämpas vid prövningen av kostnadsansvaret för resorna som när underhållsbidrag till barnet bestäms.

Följande modell kan användas vid fördelningen av resekostnaderna:

Varje förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll för barn och eventuell maka eller sambo. Det belopp som återstår representerar respektive förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppets storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom eller henne. Bidrager får dock inte inkräkta på det belopp som förbehållits denna förälder. Saknar den förälder som barnet bor hos förmåga att stå för någon del av resekostnaderna, är den föräldern inte heller skyldig att göra det.

Situationen i ditt fall

Hur stor del av resekostnaderna du ska stå för beror helt på din ekonomiska förmåga, utöver det tas även anledningen till varför barnets far flyttade i beaktande. Vad summan blir beräknas enligt samma modell som underhållsbidrag på ovan angivna sätt.

Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84391)