Ska jag beskattas både i Sverige och i Norge för kapitalvinst efter försäljning av fastighet och är kapitalvinsten skillnaden mellan försäljningsvärdet och värdet min far köpte fastigheten för?

2018-11-01 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej. Jag är obegränsat skatteskyldig i Sverige sedan 2000 och ärvde 2012 1/4 av en fastighet i Norge av min far som var obegränsat skatteskyldig i Norge. Jag betalde då arvskatt i Norge för min andel av fastigheten samt andra tillgångar. Min andel av fastighet var då värd 975 tkr. Enligt testamentet kunde hans sambo bo kvar tills hon avled 2017. Fastigheten blev då sold för 1450 tkr (min andel). Jag har betald reavinstskatt i Norge på mellan skillnaden mellan 975 tkr och 1450t kr. Nu vill svenska skattverket att jag ska betala reavinstskatt på försäljningen av fastigheten på skillnaden mellan det min far köpte fastigheten för i 1990 200 tkr och 1450 tkr. Vilket jag tycker verkar konstigt. Så jag under om det är rätt och vad som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Obegränsat skattskyldig

I detta ska inkomstskattelag (1999:1229) (IL) tillämpas. I Sverige kan man vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. Enligt 3 kap. 3 § IL är en person som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig. Även den som stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare bott i Sverige kan vara obegränsat skattskyldig. Av vad som framgår av frågeställningen tycks det som att du är obegränsat skattskyldig i och med att du är bosatt i Sverige. Obegränsad skattskyldighet innebär att en skattskyldig person ska beskattas i Sverige för alla sina inkomster i landet, samt i utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta medför, att du enligt inkomstskattelagen ska beskattas i Sverige för alla dina inkomster. En kapitalvinst efter försäljning av fastighet i utlandet ska sålunda beskattas i Sverige. Samtidigt ska fastigheten beskattas i Norge enligt de norska skattereglerna. Det föreligger alltså ett anspråk på skatt från två länder. Jag behandlar detta mer nedan under "Dubbelbeskattning?".

Kontinuitetsprincipen

I det fall den skattskyldige förvärvat en avyttrad tillgång genom benefikt fång (i detta fall arv), anses tillgången förvärvad genom det onerösa fång som skett närmast dessförinnan (kontinuitetsprincipen) (44 kap. 21 § IL).

Det innebär, att om en tillgång förvärvats genom arv, måste man gå tillbaka i fångeskedjan till dess man finner ett oneröst (köp) förvärv. Vad som då betalats utgör tillgångens faktiska anskaffningskostnad.

Det är alltså sant det Skatteverket anför, det vill säga, kapitalvinsten utgör differensen mellan vad din pappa köpte fastigheten för och vad du säljer den för; 200 000 och 1 450 000 kr.

Dubbelbeskattning?

Dubbelbeskattning uppstår i de fall beskattning kan/ska ske i flera olika länder för samma inkomst. För att undvika dubbelbeskattning finns olika beskattningsavtal. Mellan Sverige och Norge finns det nordiska skatteavtalet lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

Det nordiska skatteavtalet tillämpas enligt artikel 1 i avtalet i de fall det är fråga om personer som har hemvist i en eller i flera av de avtalsslutande staterna. Enligt artikel 4 i avtalet stadgas, att med hemvist avses en person som, enligt lagstiftning i en avtalsslutande stat, är skattskyldig på grund av bosättning. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att du bor i Sverige, är alltså Sverige din hemviststat enligt det nordiska skatteavtalet.

I artikel 13.1 i det nordiska skatteavtalet stadgas, att vinst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom, vilken är belägen i en annan avtalsslutande stat, får beskattas i denna andra stat. Detta innebär, att fastigheten ska beskattas i Norge, eftersom fastigheten är belägen i (ut)landet. Det är alltså Norge som har rätt att beskatta försäljningen av fastigheten i Norge.

Däremot stadgas i artikel 25.6, att i de fall en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet, vilken enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i en annan avtalsslutande stat, ska Sverige ta upp inkomsten. Därefter kommer Sverige avräkna den skatt som betalats i Norge. Det betyder alltså att vinsten tas upp i Sverige, men den skatt som ni betalat i Norge kommer att dras av från det belopp som ska betalas i Sverige. Denna metod kallas Credit-of-tax, och innebär alltså att Sverige beskattar alla inkomster, därefter dras den skatt som betalts i utlandet bort från den skatt som ska betalas.

Slutsats

Du är obegränsat skattskyldig och ska beskattas för kapitalvinsten i Sverige. Du har redan beskattats i Norge. Den kapitalvinst som tas upp till beskattning i Sverige, ska reduceras med den beskattning som redan skett i Norge. Det är även riktigt, att du ska beskattas på kapitalvinsten 1 250 000 (1 450 000 – 200 000). Detta eftersom kontinuitetsprincipen gäller.

Jag kommer att ringa dig fredag den 2:e november ca kl. 17.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (93)
2019-04-12 Är det en gåva eller ett köp av fastigheten?
2019-02-27 Skatt vid fastighetsavyttring
2019-02-27 Hur ska jag av vinsten ska jag skatta för när jag sålt en fastighet jag fått i gåva?
2019-02-17 Privatbostad eller näringsfasitghet?

Alla besvarade frågor (67977)