Ska FL eller KL tillämpas?

Hej!

Jag undrar följande:

Överklagandetiden (tiden mellan beslut och laga kraft) för en detaljplan är som regel 3 veckor. Men vilken lag lutar sig detta emot? Kommunallagen eller Förvaltningslagen? Och varför? 13 kap. 5 § Kommunallagen och 44 § Förvaltningslagen är förvillande lika. Båda lagarna reglerar, vad jag kan förstå, förvaltningsmyndigheters arbete. Bland annat hur fattade beslut kan överklagas. Jag ser att det finns skillnader i t ex vem som har rätt att överklaga men tidsfristen verkar vara den samma. Är bestämmelserna, så vitt gäller tidsfristen, en upprepning? Eller finns det någon skillnad mellan de två?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglering

Du har alldeles rätt i att din fråga rör både kommunallagen (KL) och förvaltningslagen (FL). För att säkert veta vilken av dem som gäller behöver ofta speciallagstiftningen, plan- och bygglagen (PBL) i det här fallet, undersökas.

Utredning

I svensk rätt gäller att förvaltningsbeslut kan överklagas med antingen förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Förvaltningsbesvär är ofta till den klagandes fördel eftersom beslutet blir föremål för både en laglighetsprövning och en lämplighetsprövning, och rätten kan ersätta det överklagade beslutet med nytt innehåll. Kommunalbesvär är ofta mindre fördelaktiga. Beslutet laglighetsprövas endast och rätten kan endast undanröja beslutet och alltså inte ändra beslutet eller ersätta det med ett nytt beslut. Dessutom kan kommunalbesvär ta mycket längre tid än förvaltningsbesvär.

Som framgår av FL 2 § är en stor del av lagen inte tillämplig när beslutet i fråga kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt KL 13 kap. Flera delar i FL är dock tillämpliga även i sådana fall, som exempelvis grunderna för god förvaltning (5-8 §§ FL) som bland annat stadgar att legalitet, objektivitet och proportionalitet ska beaktas vid handläggningen. I övrigt gäller att FL är subsidiär till andra lagar enligt FL 4 §, vilket innebär att bestämmelserna i KL och andra lagar äger företräde om de skulle ge uttryck för annorlunda innehåll.

Frågan huruvida FL eller KL ska tillämpas besvaras med stöd i överklagandereglerna för det aktuella beslutet. I ditt fall gäller överklagandet ett beslut om detaljplan, vilket regleras i PBL 13:3, eftersom beslutet att anta detaljplan inte finns med i uppräkningen i PBL 1-2a §§. Sådana beslut överklagas till länsstyrelsen, vilket innebär att det är ett förvaltningsbesvär. Som en allmän tumregel kan du utgå från att det är ett förvaltningsbesvär om överklagandebestämmelsen inte hänvisar till 13 kap KL, utan till allmän förvaltningsrätt, länsstyrelsen eller liknande. Detta innebär att FL är tillämplig i sin helhet, och FL 44 § är tillämplig i ditt fall.

Skillnaden mellan FL 44 § och KL 13:5 är när överklagandetiden börjar löpa. FL är mer förmånlig eftersom överklagandetiden inte börjar löpa förrän klaganden delgivits beslutet, medan överklagandetiden enligt KL börjar löpa redan då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Sammanfattning

FL är tillämplig eftersom det aktuella beslutet överklagas med förvaltningsbesvär enligt PBL. Den enda skillnaden mellan FL 44 § och KL 13:5 är när överklagandetiden börjar löpa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik AnstrinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000