Ska en överlåtelse av andel i bostadsrätt registreras? Och vad gäller i fråga om samboavtal?

Jag och min sambo sedan ca 20 år flyttade ihop och köpte en bostadsrätt. Då var vi båda oerfarna så vi skrev ägarförhållandet till 50% vardera, men det borde varit 90/10. Jag fick ett arv efter min pappa som jag betalade största delen med. vi vill nu ändra tillbaks ägarförhållandet till det som vi borde skrivit redan då. Han har köpt en sommarstuga som är hans, den ska vi inte heller dela på. Detta har varit en muntlig överrenskommelse i alla år men vi har inte skrivit något papper på det. Nu börjar vi bli äldre och han har ett särkullbarn som tyvärr missbrukar. Hur skriver något papper på detta som vi kan skicka in till lantmäteriet för att ändra ägarförhållandet och kan ni hjälpa med ett sådant dokument?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är sambolagen (SamboL) och bostadsrättslagen (BRL). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

När det gäller överlåtelse av andel i bostadsrätt och ändring av ägarförhållanden kan följande anföras. Enligt 6 kap. 4 § 1 st. BRL ska ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser och om ett pris. I bestämmelsen uttalas vidare att motsvarande gäller vid byte eller gåva, vilket innebär att handlingen måste skrivas under av givaren och mottagaren. Ni behöver således upprätta ett skriftligt avtal, eller rättare sagt ett gåvobrev, i vilket din sambo överlåter 40 % av bostadsrätten till dig. Bortsett från kravet på skriftlighet sägs inte hur avtalet i övrigt ska formuleras, men lämpligen anges adress och lägenhetsnummer samt hur stor andel av bostadsrätten som ska överlåtas. Notera att gåvan blir ogiltig om formkravet inte är uppfyllt varför er muntliga överenskommelse saknar verkan, dvs. är betydelselös, 6 kap. 5 § 3 st. BRL. Därutöver krävs för överlåtelsens giltighet att medlemskap i bostadsrättsföreningen beviljas, 6 kap. 5 § 1 st. BRL. Det sistnämnda torde dock inte bli något problem eftersom ni båda redan är andelsägare i föreningen.

Beträffande sommarstugan kan mycket kort konstateras att den inte kommer att ingå i bodelningen vid en eventuell separation. Enligt 8 § SamboL är det endast samboegendomen som ska hälftendelas och en fritidsfastighet utgör inte samboegendom, 3 och 7 §§ SamboL. Den här delen framstår därför som relativt oproblematisk, men detta kan naturligtvis ändå förtydligas i ett samboavtal. Enligt 9 § SamboL får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen och även här gäller krav på skriftlighet samt parternas underskrifter.

Slutligen ska uppmärksammas att det inte finns något statligt register över de personer som har bostadsrätter. Lantmäteriet för dock ett s.k. nationellt lägenhetsregister med information om alla bostadslägenheter i Sverige, 2 § lagen om lägenhetsregister. I lägenhetsregistret framgår uppgifter om t.ex. bostadsarea, kökstyp och antal rum, men inte någon personlig information om de som bor i lägenheterna. Det nationella lägenhetsregistret ska därför inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar. Det är alltså din bostadsrättsförening som för register över medlemmarna och vilken bostadsrätt respektive medlem besitter. Däremot ska bostadsrättsföreningen som juridisk person vara registrerad hos Bolagsverket, 1 kap. 1 § 1 st. BRL. Men det finns inget papper som ni ska skicka in till Lantmäteriet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis och som svar på din sista fråga vara dig behjälplig vid upprättandet av såväl gåvobrevet som samboavtalet.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på söndag den 1/8 kl 16.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning